Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Cvjećarstvo  praksa

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura

Status kolegija

 Obavezni                            

Studijska godina

II

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

0+75+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Savladavanjem modula studenti bi trebali biti osposobljeni za samostalnu proizvodnju presadnica  cvijeća i cvijeća kao lončanica ili rezanog.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1. Prepoznavanje pojedinih cvjećarskih  kultura
2. Postavljanje proizvodnje presadnog  materijala
3. Presađivanje presadnica na stalno mjesto i praćenje razvoja
4. Primjena pravodobne zaštite protiv određenih štetnika i bolesti
5. Organizacija cjelogodišnje proizvodnje u zaštićenim prostorima
6. Primjena različitih vrsta  supstrata  za proizvodnju presadnica cvijeća
7. Primjena određenih vrsta supstrata za proizvodnju različitog cvijeća
8. Praćenje faza razvoja presadnica i uočavanje određenih problema koji se mogu javiti prilikom proizvodnje različitih vrsta presadnica
9. Vidjeti razne metode obrade tla i primjena istih
10.Uočavanje problema koji se mogu javiti prilikom uzgoja u zaštićenom prostoru i na otvorenom
11.Upoznati različite vrste  zaštićenih prostora, prednosti i nedostatke pojedini

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje na 70% praktične nastave, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Vježbe

2,5

1-11

Aktivno sudjelovanje na vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

20%

Terenski rad, aktivnosti na praktičnoj nastavi, pisani radovi, prezentacije i izlaganje

3,5

1-11

Samostalan rad

Aktivnost, prezentacija i izlaganje

50%

80%

Ukupno:

6

     

50%

100%

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

P-položio

1.8.     Popis literature

Vincelj, M.(1995): Cvjećarstvo, Agronomski fakultet Zagreb
Parađiković, N.(2005): Osnove proizvodnje cvijeća-priručnik u štampi
Auguštin D.(2003): Cvjećarstvo 1i 2, Školska knjiga, Zagreb
Herwing, R.(1975): Sobno i vrtno cvijeće, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb

1.9.    Komentari

Nema obveze polaganja završnog ispita

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo