Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija Osnove bilinogojstva s klimatologijom

Opće informacije

Naziv kolegija

Osnove bilinogojstva s klimatologijom

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo -Smjerovi Hortikulutra i  Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                     

Studijska godina

1.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

75+0+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim klimatološkim karakteristikama i njihovim utjecajem na biljne vrste, sustavima obrade tla, biološkom reprodukcijom, mjerama njege poljoprivrednih kultura i sustavima biljne proizvodnje

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

-       razlikovati osnovne pojmove iz klimatologije (vrijeme i klima, atmosfera, toplina i temperatura, voda i transformacija vode, zrak i gibanje zraka),

-        definirati njihov utjecaj na uzgoj poljoprivrednih kultura,

-        usporediti sustave obrade tla,

-        opisati promjene koje zahvati obrade tla izazivaju u tlu,

-        definirati sjetvu i sadnju kao načine biološke reprodukcije,

-        analizirati različite mjere njege kultura,

-        opisati i usporediti sustave biljne proizvodnje.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

 ostalo

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja, usmeno izlažu radove na zadane im teme te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost i aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje rada na zadanu temu, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza (i time mogućnost izlaska na ispit) imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati, uz uvjet da su usmeno prezentirali svoj rad na zadanu temu. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje1 rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja

2,5

1-7

Aktivno sudjelovanje na predavanjima

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Usmeno izlaganje rada na zadanu temu

0,5

1-7

Usmeno izlaganje rada na zadanu temu

Usmeno izložen rad

1

15

Periodična provjera znanja

3

1-7

Priprema za periodičnu provjera znanja

Parcijalni ispit 1
Parcijalni ispit 2

Parcijalni ispit 3

49

75

Završni ispit *

3

1-7

Priprema za provjeru znanja na završnom ispitu

Pismena i usmena provjera znanja

49

75

Ukupno:

6

     

50

100

*Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.

Smatra se da je student položio ispit ako je ukupno stekao najmanje 50 bodova uz uvjet da je iz svakog pojedinog parcijalnog ispita ostvario najmanje 13 bodova.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od tri dijela (parcijalna ispita).

Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Klimatologije, drugi parcijalni ispit pitanja iz Sustava obrade tla, a treći parcijalni pitanja iz Agrotehničkog kompleksa i sustava biljne proizvodnje. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite, a svaki parcijalni ispit piše se 45 minuta.

Kolegij se boduje s najviše 100 bodova. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti

Broj bodova

Prisutnost na nastavi

        100% – 10 bodova 

10

Rad na zadanu temu

 

15

1. parcijalni ispit

5 pitanja po max 5 bodova

25

2. parcijalni ispit

5 pitanja po max 5 bodova

25

3. parcijalni ispit

5 pitanja po max 5 bodova

25

ukupno

 

100

$11.

$12.

$13.

$14.

$15.

$16.

Ukoliko student tijekom nastave pokaže zavidnu aktivnost i znanje, može se nagraditi bodovima koji se pribrajaju parcijalnom ispitu na čije se gradivo ta postignuća odnose.

Ocjena kolegija se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova

Ocjena

89 – 100

Izvrstan (5)

A

76 – 88

Vrlo dobar (4)

B

63 – 75

Dobar (3)

C

50 – 62

Dovoljan (2)

D, E

  0 – 49

Nedovoljan (1)

F, FX

U slučaju da student tijekom semestra ne stekne dovoljno bodova za prolaznu ocjenu, ima pravo polaganja ispita u cjelini (završnog ispita) na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.Završni ispit piše se 60 minuta.

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura:

1.       Penzar, I., Penzar, B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb.

2.       Škorić, A., Mihalić, V., Anić, J. (1969): Osnovi agrikulture, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu.

3.       Mihalić, V. (1985): Opća proizvodnja bilja, Školska knjiga, Zagreb.

4.       Butorac, A. (1999): Opća agronomija, Školska knjiga, Zagreb.

5.       Dadaček, N., Peremin Volf, T. (2008): Agroklimatologija, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci.

6.       Penzar, B. i sur. (1996): Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i Hrvatsko meteorološko društvo, Zagreb.

7.       Nastavni materijali.

1.9.    Komentari

 
1VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti kolegija. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti. 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo