Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Entomologija

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura

Status kolegija

 Obavezni                 

Studijska godina

III. godina

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

55+20+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s najvažnijim štetnim i korisnim kukcima u hortikulturi, kao i s oštećenjima i simptomima napada te mjerama zaštite od kukaca.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješnog završenog predmeta student će moći:

1.       opisati najvažnije ekološke faktore i njihov utjecaj na štetnike

2.       definirati načine razmnožavanja kukaca

3.       definirati raznovrsnost, biologiju i ekologiju štetnih kukaca i ostalih Arttropoda u hortikulturi

4.       analizirati i razlikovati simptome i štete značajnih štetnika u hortikulturi

5.       opisati mjere zaštite i načine suzbijanja od kukaca.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada. Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

3,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50

100

Završni ispit **

3,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Anatomije i sistematike kukaca, drugi parcijalni ispit pitanja iz specijalnog dijela za povrtne, vrtne i dendrološke vrste kukaca, a treći parcijalni ispit specijalni dio iz voćarskih i vinogradarskih vrsta kukaca. Prvi parcijalni dio se mora položiti ako se želi izaći na drugi i treći parcijalni, dok redoslijed polaganja drugog i trećeg dijela nije uvjetovan. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se do 90 minuta.

 Svaki parcijalni dio ispita nosi zasebnu ocjenu, a prosječna ocjena iz sva tri parcijalna dijela se upisuje u indeks kao ocjena pozitivno položenog kolegija, ako student polaže kolegij tijekom semestra u kojem se pohađa i predavanja istog. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim parcijalni dijelovima tijekom semestra u kojem se pohađa nastava istog su sljedeće:

1. parcijalni ispit

50 pitanja po max 1 bodova

Ukupno 50 bodova.

2. parcijalni ispit

4 pitanja po max 10 bodova

Ukupno 40 bodova.

3. parcijalni ispit

4 pitanja po max 10 bodova

Ukupno 40 bodova.

Ocjena prvog parcijalno dijela kolegija se izračunava na sljedeći način:

0-25 bodova nedovoljan (1)

26-32 boda dovoljan (2)

33-38 boda dobar (3)

39-44 boda vrlo dobar (4)

45-50 bodova izvrstan (5)

Ocjena drugog i trećeg parcijalno dijela kolegija se izračunava na sljedeći način:

0-20 bodova nedovoljan (1)

21-25 boda dovoljan (2)

26-30 boda dobar (3)

31-35 boda vrlo dobar (4)

36-40 bodova izvrstan (5)

Nakon odslušanog semestra kolegij se polaže pismenim i usmenim ispitivanjem na redovnom i/ili izvanrednom ispitnom roku. Pozitivno ocijenjen pismeni dio ispita je uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita. Udio pismenog dijela ispita u ocjeni iznosi 20%.Usmeni dio ispita, čiji udio u konačnoj ocjeni iznosi 80%, sastoji se od 4 pitanja.

Duljina trajanja ispitivanja:

Pismeni Ispit: do 90 min.

Usmeni ispit: do 30 min. po studentu

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura:

1. Ivezić, M. (2003): Entomologija, kukci i ostale štetočinje u ratarstvu. Interna skripta Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

2. Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski Čakovec

3. Ljerka Oštrec (1998): Zoologija. Zrinski Čakovec.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo