Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Poljoprivredne melioracije  praksa

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura

Status kolegija

 Obavezni               

Studijska godina

Treća (3)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

0+75+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

 Cilj modula  je upoznati studente s pogubnim utjecajem suvišne vode ili nedostatka vode u odnosu na biljne kulture te načinima rješavanja istih

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Shvaćanje  o čemu ovisi primjena određenih metoda  navodnjavanja odnosno odvodnjavanja

2.       Shvaćanje  važnosti  provođenja mjera odvodnjavanja odnosno navodnjavanja u modernoj  poljoprivrednoj proizvodnji i posljedice neprovođenja istih

3.        Znati procijeniti na kojem tipu tla i za koju kulturu bi trebalo primijeniti odgovarajući sistem odvodnje odnosno navodnjavanja.

4.       Morali bi uočiti koje su posljedice neodržavanja izgrađenih sistema za odvodnjavanje podzemnih i nadzemnih voda , te koje su koristi od provođenja istih.

5.      Izraditi plan navodnjavanja odabrane kulture ovisno o klimatskim prilikama i vrsti tla

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

1. Prisustvovanje vježbama (70 %) 

2. Prisustvovanje na terenskim vježbama (100 %)

3. Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

6

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

100

Završni ispit **

0

--

---

----

0

0

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kako bi položili ispit studenti moraju donijeti ovjerenu zamolbu za izvođenje

stručne prakse, uredno vođen i ovjeren dnevnik prakse i prezentirati seminar izrađen

u MS Power Point-u na osnovi podataka prikupljenih za vrijeme obavljanja stručne

prakse.  (nema obaveze polaganja završnog ispita)

1.8.    Popis literature

Preporučena literatura:

1.Kos, Z.(1987): Hidrotehničke melioracije tla-navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb
2.Mađar, S.(1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, NIRO Zadrugar, Sarajevo
3.Tomić, F.(1988): Navodnjavanje, Agronomski fakultet Zagreb
4.Lešić, R. i sur. (2002): Povrćarstvo, Zrinski Čakovec

1.9. Komentari : 

Nema obaveze polaganja završnog ispita

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo