Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Uređenje krajobraza i ukrasno bilje- praksa

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura

Status kolegija

 Obavezni                                  

Studijska godina

TREĆA

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

75 V

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je kroz praktičnu nastavu upoznati studente s tipovima krajobraza i postignućima vrtne arhitekture u Hrvatskoj, s naglaskom na Slavoniju.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       razlikovati stilove u vrtnoj arhitekturi u Hrvatskoj

2.        nabrojati tipove krajobraza u Slavoniji

3.       objasniti inventarizaciju i valorizaciju povijesnih vrtova

4.       samostalno pročitati, razumjeti i koristiti projektnu dokumentaciju

5.       preporučiti primjenu pojedinih dendroloških biljnih vrsta

6.       pravilno izvesti gredice i travnjak

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Ostvaren i prihvaćen problemski zadatak. Biti prisutan na terenskoj nastavi. Prepoznati dendrološke vrste u urbanom prostoru. Aktivno sudjelovati u aktivnostima koje su potrebne za razumijevanje krajobrazne projektne dokumentacije. Sudjelovati u izvedbi i održavanju zelenih površina

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1,5

1-6

Prisutnost na vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

70

100

Problemski zadatak

1,5

1-6

Izrađen problemski zadatak

Izlaganje

0

0

Ukupno:

3

     

70

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nema završnog ispita za kolegij Uređenje krajobraza i ukrasno bilje-praksa

Vrednovanje studenata sa POLOŽIO/POLOŽILA

Praksa je položena ako su ostvarene obveze studenata pod točkom 1.5.

 1.8.Popis literature

Borzan,Ž.(2001): Indeks drveća i grmlja, Šumarski fakultet, Zagreb

Obad- Šćitaroci,M.(1999): Hrvatska parkovna baština, Zagreb

Šilić, Č.(1990): Ukrasno drveće i grmlje, Svjetlost Zagreb,

dr. D. G.,  Hessayon(2001) : Ruže, Mozaik, Zagreb

dr. D. G.,  Hessayon(2001) : Cvijeće u vrtu, Mozaik, Zagreb

Velika ilustrirana enciklopedija(2005): Vrt, Mozaik knjiga, Zagreb

Velika ilustrirana enciklopedija( 2008): Cvijeće i ukrasno bilje, Mozaik knjiga, Zagreb

Samardžija N., Ančić B.(1998): Travnjaci sportski, parkovni, ukrasni, Zrinjevac, Zagreb

1.9.Komentari

Stručna praksa  nema obaveze polaganja završnog ispita

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo