Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Zaštita bilja I - praksa

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura

Status kolegija

 Obavezni                                    

Studijska godina

III

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

0 P + 65 V + 10 S

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s metodama suzbijanja štetočinja, sredstvima za zaštitu bilja i mjerama zaštite najznačajnijih štetočinja po kulturama.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

1. protumačiti pojam štetočinje bilja,

2. definirati pojam zaštite bilja,

3. opisati primjenu određenih mjera zaštite bilja,

4. razlikovati sredstva za zaštitu bilja prema namjeni, otrovnosti i formulaciji,

5. objasniti značenje  pojmova u zaštiti bilja (karenca, toleranca, rezidui, rezistentnost),

6. konstruirati program zaštite određene kulture od štetočinja.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 seminari i radionice 

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju vježbe i izrade seminar.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, ispiti, seminar).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

Nositelj kolegija studentima odredi teme prema kojima moraju izraditi seminar u MS Word-u i u MS Power Point-u te ga prezentirati u zadanom terminu. Upute i  predložak za pisanje seminarskog rada u MS Word-u nalaze se ovdje.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Vježbe i seminari

2,5

1-6

Aktivno sudjelovanje na vježbama i seminarima

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Seminarski rad

2

1-6

Pisani radovi, prezentacije i izlaganja

Prezentacija zadane teme u radu

30

70

Provjera znanja

1,5

1-6

Priprema za pismenu provjeru znanja

Pismena provjera znanja

20

30

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nakon izrađenog seminar u MS Word-u i u MS Power Point-u te prezentiranju istog, kao i položenom ispitu student stječe pravo na konačnu ocjenu kolegija.

Ispit sadrži pitanja iz osnovnih pojmova i obrađenog gradiva iz fitomedicine, uključujući i fitofarmaciju. Ispit ima 8 pitanja od kojih svako točno odgovoreno nosi 2 boda što je ukupno 16 bodova. Za prolaz na ispitu je dovoljan polovičan broj bodova (8 bodova).

Ocjena kolegija:

                       položio / položila

                        nije položio / nije položila

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura za studij i polaganje ispita iz kolegija „Zaštita bilja I - praksa“

1. Maceljski, M. i suradnici (2002): Priručnik iz zaštite bilja, Zagreb.

2. Glasilo biljne zaštite (članci).

3. Glasilo biljne zaštite: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj.

4. Zakon o zaštiti bilja, Zakon o otrovima, Pravilnici iz NN.

5. Udžbenici i druga literatura o štetočinjama u poljoprivredi.

1.9.    Komentari

Zaštita bilja II-praksa – nema obaveze polaganja završnog ispita

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo