Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Zaštita bilja II - praksa

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura

Status kolegija

 Obavezni                                  

Studijska godina

III

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

2

Broj sati (P+V+S)

0 P + 75 V + 0 S

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je opisati studentima mjere integrirane zaštite hortikulturnog bilja od bolesti, kukaca i korova (štetočinje).

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

1. opisati primjenu kemijskih mjera zaštite od štetočinja

2. protumačiti primjenu mehaničkih i biotehničkih mjera zaštite od štetočinja

3. objasniti mogućnosti upotrebe bioloških (ekoloških) mjera zaštite od štetočinja

4. samostalno predložiti rješenje pojedinog slučaja zaštite određene kulture od napada

  štetočinja.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju vježbe. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada.

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

Studenti trebaju donijeti ovjerenu zamolbu za izvođenje stručne  prakse, uredno vođen i ovjeren dnevnik prakse i prezentirati rad izrađen u MS Power Point-u na osnovi podataka prikupljenih za vrijeme obavljanja stručne prakse.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Vježbe

2

1-4

Aktivno sudjelovanje na vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

70

100

Domaća zadaća

0

1-4

Pisani radovi, prezentacije i izlaganja

Prezentacija rada

0

0

Ukupno:

2

     

70

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kako bi položili ispit studenti moraju donijeti ovjerenu zamolbu za izvođenje stručne prakse, uredno vođen i ovjeren dnevnik prakse i prezentirati seminar izrađen u MS Power Point-u na osnovi podataka prikupljenih za vrijeme obavljanja stručne prakse.

Ocjena kolegija:

položio / položila

nije položio / nije položila

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura za studij i polaganje ispita iz kolegija „Zaštita bilja II - praksa“

1. Glasilo biljne zaštite (članci).

2. Udžbenici i druga literatura o štetočinjama u poljoprivredi.

1.9.    Komentari

Zaštita bilja II-praksa  – nema obveze polaganja završnog ispita

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo