Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Gljivarstvo

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

II

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

35+10+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente sa osobinama carstva Fungi,  sistematikom,  načinom razmnožavanja gljiva, mogućnostima intenzivne proizvodnje, problemima u intenzivnoj proizvodnji, sa vrstama zaštićenih prostora i problematikom uzgoja u istim.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.Prezentirati dio botaničke razdiobe gljiva na latinskim i hrvatskim nazivima
2.Opisati ciklus života gljiva
3.Objasniti načine razmnožavanja pojedinih skupina
4. Prezentirati način intenzivne proizvodnje Agaricus bisporus, Shii-take , Pleurotus ostreatus
5. Opisati  vrste zaštićenih prostora te mogućnosti i probleme uzgoja u istim

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje na 70% predavanja, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5%

Periodična provjera znanja

2

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50%

95%

Završni ispit **

2

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50%

95%

Ukupno:

5

     

50%

100%

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit  se može položiti preko dva kolokvija. Oba kolokvija moraju biti pozitivno ocjenjena za ostvarivanje prava upisa ocjene temeljem kolokvija. Ocjena bazirana na kolokvijima izračunava se

na način da se uzme zbroj ocjena kolokvija te podijeli sa dva (2) (kako bi dobili finalnu ocjenu)

(npr.2+3=5/2=2,5-ocjena(dobar).Na ovom kolegiju studenti imaju dva parcijalna ispita. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Nakon parcijalnog ispita prema potrebi se provodi i usmena provjera znanja. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se minimalno 10 i maksimalno 60 minuta.

Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti na pojedinom kolokviju

50% -69% dovoljan (2)

70% -79% dobar (3)

80% -89% vrlo dobar (4)

90% -100% izvrstan (5)

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako se zadovolji na pismenom ispitu.

1.8.     Popis literature

  1. Zlatko Lisjak, Uzgoj gljiva, Slavonska Požega, 1984.
  2. Bruno Novak, Uzgoj jestivih i ljekovitih gljiva, Zagreb, 2010.
  3. Nikola Šimović,  Gajenje šampinjona, Nolit, Beograd, 1983.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo