Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Korovi

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

II

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

33 P + 12 V + 0 S

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Ciljevi kolegija su upoznati studente s korovima, njihovim biološko-ekološkim značajkama i mjerama borbe protiv korova.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

1.       definirati pojam korovnih biljaka,

2.        nabrojati korove prema životnom ciklusu i sezonskoj dinamici,

3.       objasniti razlike morfoloških značajki uskolisnih i širokolisnih korova (jednosupnica i

  dvosupnica),

4.       opisati štete i koristi od korova,

5.       determinirati najvažnije korovne vrste,

6.       razlikovati mjere borbe protiv korova,

7.       objasniti pojmove: kontaktni, sistemični i rezidualni herbicidi,

8.       opisati 2 mehanizma djelovanja herbicida,

9.       nabrojati procese gubitaka i razgradnje herbicida.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

 ostalo

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni prema uputama nastavnika izraditi herbarij s minimalno 30 biljaka. Ukoliko ga ne donesu u zadanom terminu ne stječu pravo na potpis iz kolegija.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1.5

1-9

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Domaća zadaća

0,5

1-9

Izrada herbarija

Pregled herbarija

0

0

Periodična provjera znanja

2

1-9

Priprema za provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50

100

Završni ispit **

2

1-9

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Polaganje parcijalnih ispita

 Ispit se sastoji od tri parcijalna ispita: prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Korova i Biološko-ekoloških značajki korova, drugi parcijalni ispit pitanja iz Mjera borbe protiv korova, a treći parcijalni ispit pitanja iz Terenske nastave – determinacija i opis korovnih vrsta. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Parcijalni ispiti se pišu 60 minuta.

Prvi i drugi parcijalni ispiti su u pisanom obliku, a treći u usmenom i svaki nosi zasebnu ocjenu. Svi parcijalni ispiti sadrže 6 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova. Ocjena ispita izračunava se na slijedeći način:

Ukupan broj bodova                     Ocjena

27 – 30                                              Izvrstan (5)   A

23 – 26                                              Vrlo dobar (4)             B

19 – 22                                              Dobar (3)                     C

15 – 18                                              Dovoljan (2) D,E

  0 – 14                                               Nedovoljan (1)           F, FX

Studenti su dužni izraditi herbarij prema uputama nastavnika s minimalno 30 biljaka. Ukoliko ga ne donesu u zadanom terminu ne stječu pravo na potpis iz kolegija. Uz svaku biljku treba navesti latinski i hrvatski naziv biljne vrste i porodice, nalazište, datum te ime i prezime studenta. U okviru 3. parcijalnog ispita potrebno je determinirati 6 biljaka nasumce odabranih iz herbarija, reći latinski i hrvatski naziv vrste i porodice te životni oblik i trajanje života. Svaki točan odgovor nosi po 1 bod x 6 biljaka = 30 bodova ukupno.

 Konačna ocjena kolegija je aritmetička sredina ocjena svih triju parcijalnih ispita.

U slučaju želje za popravljanjem ocjene s pojedinog parcijalnog ispita, student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. U tom slučaju dotad ostvarena ocjena na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se briše i priznaje se samo novo ostvarena ocjena.

Polaganje završnog ispita

Na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima student može polagati pojedine parcijalne ispite ili završni ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela i ocjenjuje se kako je objašnjeno pod dijelom Polaganje parcijalnih ispita.

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura za studij i polaganje ispita iz kolegija „Korovi“

1. Hulina, N. (1998): Korovi. Školska knjiga, Zagreb.

2. Kovačević, J. (1976.): Korovi u poljoprivredi. Nakladni zavod Znanje, Zagreb.

3. Maceljski, M. i suradnici (2002): Priručnik iz zaštite bilja.

4. Domac, R. (1994): Flora Hrvatske. Priručnik za određivanje bilja. Školska knjiga Zagreb.

5. Knežević, M. (2006 ): Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore. Sveučilište J.J.

    Strossmayera u Osijeku. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

6. Glasilo biljne zaštite (članci).

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo