Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

LJekovito i aromatično bilje

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

II. godina

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente sa mogućnostima uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja, općim smjernicama na koje se treba obratiti pozornost prilikom proizvodnje istog, načinom berbe i daljeg rukovanje sa ubranim materijalom.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Opisati opća načela proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja

2.        Pronaći odgovarajuće lokacije za proizvodnju i poduzeti mjere koje su potrebne za utvrđivanje pogodnosti određenog zemljišta za proizvodnju određene kulture

3.       Objasniti način proizvodnje eteričnih ulja

4.       Navesti opremu za rad se ljekovitim i aromatičnim biljem

5.       Nabrojati i opisati pojedine vrste ljekovitog i aromatičnog bilja

6.       Napisati seminarski rad.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Uvjeti za potpis:prisutnost na 70% predavanja i vježbi te predstavljanje rezultata samostalnog istraživanje  iz područja ljekovitog i aromatičnog  bilja

Izlazak na tri kolokvija nije obavezan, a ako je riješeno 50% do 100% zadataka, student ne mora pristupiti završnom ispitu i upisuje mu se odgovarajuća ocjena.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1,5

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

3

10

Pisani rad

0,5

1-6

Samostalno istraživanje i pisanje rada

Izlaganje rada

0

15

Periodična provjera znanja

2,0

1-6

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50

75

Završni ispit **

2,0

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

75

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Sadržaj prvog kolokvija odnosi se na agroekološke uvjete, izbor lokacije, proizvodnju eteričnog ulja i tehnologiju uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja. Drugi kolokvij je prepoznavanje i imenovanje ljekovitog bilja iz albuma biljaka, a treći kolokvij odnosi se na opis, tehnologiju uzgoja, dorade i korištenja vrsta ljekovitih biljaka. Potrebno je minimalno riješiti 50% svakog kolokvija. Pismena provjera znanja odnosi se na iste sadržaje s naznakom da se sadržaji prvog i trećeg kolokvija pišu, a sadržaj drugog kolokvija se odgovara. Prvi i treći kolokvij pojedinačno traju 60 minuta, a drugi kolokvij 15 minuta. Isto vrijeme trajanja predviđeno je i za završni ispit.

Opis aktivnosti

Broj bodova

Prisutnost na nastavi

100% – 10 bodova

min 90% – 6 bodova

min 80% – 3 boda

10

Seminarski rad

 

15

1. parcijalni ispit

5pitanja po max 5 bodova

25

2. parcijalni ispit

5pitanja po max 5 bodova

25

3. parcijalni ispit

5 pitanja po max 5 bodova

25

ukupno

 

100

OCJENA

Broj bodova

izvrstan(5)

A

89- 100

vrlo dobar(4)

B

76- 88

dobar(3)

C

63 - 75

dovoljan(2)

D, E

50 - 62

nedovoljan(1)

F, FX

0-49

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata s pojedinog parcijalnog ispita (broja bodova), student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. U tom slučaju dotad ostvareni bodovi na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se brišu i priznaju se samo novi ostvareni bodovi. Za sve nejasnoće, pitanja, prijedloge i komentare nastavnici na kolegiju stoje na raspolaganju u vrijeme konzultacija svakog od njih.

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura:

    B. Stepanović, D. Radanović, I. Turšić, N. Nemčević, J. Ivanec, Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja, Pitomača, Jan Spider, 2009.

    J. Gelenčir, Atlas ljekovitog bilja, Prosvjeta Zagreb, 1991.

    I. Šilješ, I. Grgesina, Đ. Grozdanić, Poznavanje uzgoj i prerada ljekovitog bilja, Školska knjiga Zagreb, 1992.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo