Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Medonosno bilje

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

II. godina

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

33+12+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s najvažnijim medonosnim biljkama.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       definirati pojam medonosne biljke,

2.       objasniti proces oprašivanja,

3.       opisati građu peludnih zrnaca,

4.       nabrojati tipove peludnih zrnaca,

5.       nabrojati 10 kontinentalnih drvenastih medonosnih biljaka,

6.       nabrojati 10 kontinentalnih zeljastih medonosnih biljaka,

7.       determinirati najvažnije medonosne biljke.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Uvjeti za potpis:prisutnost na 70% predavanja i vježbi te predstavljanje rezultata samostalnog istraživanje  iz područja medonosnog  bilja.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1,5

1-7

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Pisani rad

0,5

1-6

Samostalno istraživanje i pisanje rada

Izlaganje rada

0

0

Periodična provjera znanja

2,0

1-6

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,0

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student tokom semestra može položiti ispit preko 2 parcijalna dijela ispite. Nakon odslušanog kolegija ispit se sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji na pismenom ispitu. Usmeni dio ispita traje maksimalno 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

1.Bačić, T., Sabo, M. (2007): Najvažnije medonosne biljke u Hrvatskoj. Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku.

2. Bačić, T. (1987): Morfologija i anatomija bilja. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet.

3. Bučar, M. (2008): Medonosne biljke kontinentalne Hrvatske: staništa, vrijeme cvjetanja, medonosna svojstva. Matica Hrvatska, Učiteljski fakultet Zagreb.

3. Domac, R. (1994): Flora Hrvatske. Priručnik za određivanje bilja. Školska knjiga Zagreb.

5. Knežević, M. (2006 ): Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

6. Članci iz svjetske literature vezani za medonosno bilje.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo