Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Pčelarstvo

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

DRUGA

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

45 P

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

         Upoznati studente s uzgojem pčela i s prikupljanjem i plasiranjem pčelinjih proizvoda

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

       Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.Objasniti anatomsku građu pčela

2.Objasniti fiziologiju pčelinjeg društva

3.Razlikovati bolesti pčela

4.Razlikovati vrste košnica te pribor i alat za rad s pčelama

5.Nabrojiti i opisati pet pčelinjih proizvoda 

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 

1.5.    Obveze studenata

Prisutnost na 70% nastave i prihvaćen zadatak iz područja pčelarstva

Prvi kolokvij sadrži pitanja o anatomskoj građi pčela i rasprostranjenosti te fiziologiji pčelinjih društava. Položen prvi kolokvij je uvjet za izlazak na drugi kolokvij kojeg čine sljedeći sadržaji: bolesti, košnice, pribor i alat za rad s pčelama i pčelinji proizvodi. Izlazak na dva kolokvija nije obavezan, a ako je riješeno 50% do 100%  student ne mora pristupiti završnom ispitu te mu se upisuje odgovarajuća ocjena.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Minimalno riješeno 50 % prvog kolokvija je uvjet za izlazak na drugi kolokvij. Isto tako s minimalno 50 % riješenih zadataka drugog kolokvija student ostvaruje pravo upisa ocjene i ne mora pristupiti završnom ispitu. Vrijeme trajanja svakog kolokvija je 60 minuta. Student ne mora pristupiti kolokvijima. Završni ispit sadrži ukupne sadržaje i može se pisati najviše 120 minuta. Primjenjuje se isti način za ocjenjivanje.

OCJENA

Postotak

izvrstan(5)

89- 100

vrlo dobar(4)

76- 88

dobar(3)

63 - 75

dovoljan(2)

50 - 62

nedovoljan(1)

0-49

 1.8. Popis literature

1. Tucak, Z., Bačić, T., Horvat, S., Puškadija, Z.: Pčelarstvo (2005), Sveučilište   J.J.Strossmayer u Osijeku, Poljoprivredi fakultet u Osijeku, Osijeku

2. Laktić, Z.,Šekulja, D.: Suvremeno pčelarstvo(2008), Nakladni Zavod Globus. Zagreba

3. Flottum, K.: Pčelarstvo - cjelovit i jednostavan vodič (2006), Veble commerce. Zagreb.

1.9.Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo