Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Stočarstvo

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

Druga  (2)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

50+10+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s osnovama stočarstva te hranidbom stoke.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.      navesti razliku između općeg i specijalnog stočarstva,

2.      objasniti opća pasminska svojstva stoke,

3.      prezentirati važnost pravilne ishrane domaćih životinja,

4.      objasniti važnost voluminoznog i koncentriranog krmiva te njihovu različitost,

5.      objasniti proces siliranja kao način konzerviranja krme

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obaveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada. Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

           

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

3,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7 Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Polaganje parcijalnih ispita:

Ispit se sastoji od dva parcijalna ispita: prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz općeg stočarstva i pasminskih svojstava stoke, drugi parcijalni ispit pitanja iz važnosti pravilne ishrane domaćih životinja, voluminoznog i koncentriranog krmiva i procesa siliranja. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 60  minuta. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu.

Ocjena kolegija predstavlja prosjek pozitivnih ocjena parcijalnih ispita.

U slučaju želje za popravljanjem ocjene s pojedinog parcijalnog ispita, student ima pravo ponovnog polaganja u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. U tom slučaju dotad ostvarena ocjena na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se briše i priznaje se samo novo ostvarena ocjena.

1.8 Popis literature :

Preporučena literatura:

1. Zvonimir Uremović, Govedarstvo (2004).

2. Domacinovic,M. (1999). Praktikum hranidbe domaćih životinja. Osijek

3. Dr. sc. Tomislav Balenović-Mirta Balenović, Opće stočarstvo,(1998).

4.Kralik i suradnici, ZOOTEHNIKA (2011)

5. Prof. dr.sc. Sonja Jovanovac, Principi uzgoja životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek, (2012.)

6. M. Domaćinović, Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek, (2006.)

1.9 Komentar

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo