Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Žitarice

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                      

Studijska godina

Druga

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

75+0+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija:

Cilj ovog kolegija je upoznati studente sa značenjem, klasifikacijom, morfološkim svojstvima, agroekološkim uvjetima uzgoja žitarica.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija: 

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

  1. nabrojati glavne vrste žitarica i objasniti njihove osnovne karakteristike,
  2. objasniti potrebe žitarica prema agroekološkim uvjetima,
  3. definirati značaj proizvodnje žitarica,
  4. primijeniti suvremenu agrotehniku u proizvodnji žitarica.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

 ostalo

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. U toku semestra pišu se tri parcijalna ispita, a završni ispit se polaže pismeno i usmeno. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

3

1-4

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-4

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50

95

Završni ispit **

3

1-4

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

95

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

U toku semestra pišu se tri parcijalna ispita, a završni ispit se polaže pismeno i usmeno.  Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz dijela: Zajednička svojstva žitarica, drugi parcijalni ispit pitanja iz dijela Prave žitarice, a treći parcijalni ispit iz dijela Prosolike žitarice. Postoji međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Prvi parcijalni ispit je uvjet za izlazak na drugi i treći parcijalni ispit. Parcijalni ispiti tijekom semestra neće se ponavljati, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 45 minuta.. Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz dijela: Zajednička svojstva žitarica, drugi parcijalni ispit pitanja iz dijela Prave žitarice, a treći parcijalni ispit iz dijela Prosolike žitarice. Postoji međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Prvi parcijalni ispit je uvjet za izlazak na drugi i treći parcijalni ispit. Parcijalni ispiti tijekom semestra neće se ponavljati, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 45 minuta.

5. Kolegij se boduje s najviše 100 bodova. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti

Broj bodova

Prisutnost na nastavi

100% – 10 bodova

min 90% – 6 bodova

min 80% – 3 boda

10

1. parcijalni ispit

4pitanja po max 5 bodova

20

2. parcijalni ispit

7 pitanja po max 5 bodova

35

3. parcijalni ispit

7 pitanja po max 5 bodova

35

ukupno

 

100

1.8.     Popis literature

  1. Gagro, M. (1997): Žitarice i zrnate mahunarke.Hrvatsko agronomsko društvo Zagreb
  2. Kovačević V. (2004): Žitarice (interna skripta), Poljoprivredi fakultet u Osijeku
  3. Pospišl, A. (2010):  Ratarstvo I.dio, Zrinski d.d. Čakovec,
  4. Pospišl, A. i Pospišl, M. (2013):  Ratarstvo praktikum, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb,

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo