Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

ENGLESKI JEZIK

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo -Smjerovi Hortikulutra i  Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                     

Studijska godina

PRVA  (1)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+45+0

1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati i podsjetiti studente s gramatičkim i jezičnim strukturama engleskog jezika te naučiti studente pravilno koristiti stručnu terminologiju te istu i primjenjivati.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

 Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.     Služiti se stručnom terminologijom

2.     Definirati i razlikovati glagolska vremena

3.     Koristiti se pasivnim konstrukcijama u pisanom i usmenom obliku

4.     objasniti različite strukture rečenica i njihove složenosti

5.     moći će slagati vremena i koristiti direktni i indirektni govor

6.     kategorizirati frazalne i modalne glagole

7.     prevoditi stručne tekstove

8.     primjenjivati stečena znanja u svim kategorijama engleskog jezika

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

- Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (70 %) 

- Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1,5

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

4,5

1-8

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

4,5

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu.

1.8.    Popis literature :

Preporučena literatura:

1. Vujčić, Jasna; Perković, Anica; English for Horticulturists, Veleučilište u Slavonskom

 Brodu, Slavonski Brod, 2011

2. Opći englesko-hrvatski rječnik. Preporučuje se: Bujas, Željko: Veliki englesko-hrvatski

 rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1999. ili Filipović, Rudolf: Englesko-hrvatski

 rječnik, Školska knjiga, Zagreb.

3. Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP, Cambridge 2004

4. Swan, M., C. Walter: The Good Grammar Book, OUP, Oxford 2001

1.9.   Komentari:

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo