Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Kemija

Studijski program

Stručni studij Bilinogojstvo, smjerovi Hortikultura i Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                    

Studijska godina

1.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

60+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama kemije i temeljnim kemijskim procesima važnim za razumijevanje pojava u prirodi.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

  1. nabrojati 3 glavne vrste kemijskih veza,

2.    definirati pH i nabrojati čimbenike koji na njega utječu,

3.    objasniti djelovanje pufera u kiselom i bazičnom mediju,

4.    razlikovati osnovna svojstva metala i nemetala,

5.    kategorizirati najvažnije organske spojeve po vrstama spojeva,

6.    nabrojati 20 esencijalnih aminokiselina,

7.    primijeniti osnove kemijskog računa.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

 ostalo

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te polažu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima.

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati.

Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij ponovno upisuju u idućoj akademskoj godini te im se tada brišu sva ostvarena postignuća u tekućoj akad. godini.

1.6.    Praćenje[1] rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja

2

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima

Evidencija prisutnosti studenata

0

7

Vježbe

0,5

7

Aktivno sudjelovanje na vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

3

Periodična provjera znanja

3,5

1-7

Priprema za periodičnu provjera znanja

Parcijalni ispit 1
Parcijalni ispit 2

Parcijalni ispit 3

50

100

Završni ispit *

3,5

1-7

Priprema za provjeru znanja na završnom ispitu

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

*Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od tri dijela (parcijalna ispita - kolokvija) koji se ocjenjuju zasebno (tijekom nastave) ili zajedno (na redovitim i/ili izvanrednim rokovima).

Zasebno polaganje parcijalnih ispita (kolokvija):

1. Prvi parcijalni ispit (kolokvij) sadrži pitanja iz Opće kemije i ocjenjuje se pismeno. Pismeni dio sastoji se od 10 pitanja. Odgovori na svako od njih vrjednuju se najviše sa po 10 bodova. Ocjena ovog dijela ispita s obzirom na ostvarene bodove izračunava se na sljedeći način:

Broj bodova

Ocjena

89 – 100

Izvrstan (5)

A

76 – 88

Vrlo dobar (4)

B

63 – 75

Dobar (3)

C

50 – 62

Dovoljan (2)

D, E

  0 – 49

Nedovoljan (1)

F, FX

2. Drugi parcijalni ispit (kolokvij) sadrži pitanja iz Anorganske kemije, Organske kemije i/ili Biokemije i za njegovo ocjenjivanje vrijede ista pravila kao i za prvi parcijalni ispit (točka 1.).

3. Treći parcijalni ispit (kolokvij) sadrži pitanja iz Stehiometrije i ocjenjuje se pismeno. Ispit se sastoji od 5 pitanja. Odgovori na svako od njih vrjednuju se najviše sa po 20 bodova. Ocjena ispita s obzirom na ostvarene bodove izračunava se na način prikazan u tablici pod točkom 1.

Ukoliko student tijekom nastave pokaže zavidnu aktivnost i znanje, može se nagraditi bodovima koji se pribrajaju parcijalnom ispitu (kolokviju) na čije se gradivo ta postignuća odnose.

Konačna ocjena kolegija (koja se upisuje u indeks) je aritmetička sredina ocjena svih triju parcijalnih ispita (kolokvija) koje nužno moraju biti pozitivne.

Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

Polaganje završnog ispita:

Na redovitim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima student polaže završni ispit koji objedinjava pitanja svih triju parcijalnih ispita (kolokvija).

Pismeni dio završnog ispita sastoji se od 10 pitanja. Odgovori na svako od njih vrjednuju se najviše sa po 10 bodova. Ocjena pismenog dijela ispita s obzirom na ostvarene bodove izračunava se na način prikazan u tablici pod točkom 1.

Studenti koji ostvare pozitivnu (prolaznu) ocjenu na pismenom dijelu ispita pristupaju usmenom dijelu ispita koji se također ocjenjuje ocjenama nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i izvrstan (5). Ukoliko je i usmeni dio ispita ocijenjen pozitivno, računa se konačna ocjena ispita kao aritmetička sredina ovih dviju ocjena. Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom nedovoljan (1) iz ispita.

Završni ispit piše se 60 minuta.

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura:

1.       Amić, D. (2006): Izabrana predavanja iz opće, anorganske i organske kemije za studente stručnog studija. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku. (interni rukopis)

2.       Amić, D. (2005): Organska kemija za studente agronomske struke. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

3.       Amić, D. (2005): Kemijsko računanje, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

4.       Miloš, M. (2009): Osnove biokemije. Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. (Skripta za internu upotrebu).

5.       Nastavni materijali.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo