Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Ekološka poljoprivreda

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

Treća

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

45+0+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija:

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija:  

Nema.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

1 . provoditi ekološki način poljoprivredne proizvodnje.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. U toku semestra pišu se tri parcijalna ispita, a završni ispit se polaže pismeno i usmeno. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-1

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

2

1-1

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50

95

Završni ispit **

2

1-1

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

95

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

U toku semestra pišu se tri parcijalna ispita, a završni ispit se polaže pismeno i usmeno.  Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Uvoda u ekološku poljoprivredu i Fertilizacije u ekološkoj poljoprivredi, drugi parcijalni ispit pitanja iz Mjera suzbijanja uzročnika biljnih bolesti i korova u ekološki prihvatljivoj zaštiti bilja, a treći iz Ekološke zaštite bilja od štetnika. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra neće se ponavljati, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 45 minuta. Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Uvoda u ekološku poljoprivredu i Fertilizacije u ekološkoj poljoprivredi, drugi parcijalni ispit pitanja iz Mjera suzbijanja uzročnika biljnih bolesti i korova u ekološki prihvatljivoj zaštiti bilja, a treći iz Ekološke zaštite bilja od štetnika. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra neće se ponavljati, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 45 minuta.

Kolegij se boduje s najviše 100 bodova. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti

Broj bodova

Prisutnost na nastavi

100% – 10 bodova

min 90% – 6 bodova

min 80% – 3 boda

10

1. parcijalni ispit

4pitanja po max 5 bodova

20

2. parcijalni ispit

7 pitanja po max 5 bodova

35

3. parcijalni ispit

7 pitanja po max 5 bodova

35

ukupno

 

100

1.8.     Popis literature

  1. Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN 7/2001.

2.       Znaor, D., Ekološka poljoprivreda (1996): Nakladni zavod Globus. Zagreb.

  1. Igrc Barčić, J., Maceljski, M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski d.d.. Čakovec.
  1. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998.): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek.
  1. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda NN 90/2001.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo