Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Fitopatologija

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

III

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

60 P + 15 V + 0 S

1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s uzročnicima najznačajnijih bolesti u ratarstvu (žitarica i industrijskog bilja), njihovom biologijom, ekologijom i epidemiologijom, simptomatologijom te mjerama zaštite.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

1.       nabrojati abiotske i biotske uzročnike biljnih bolesti,

2.        definirati faze patogeneze,

3.       objasniti načine ishrane i razmnožavanja kod gljiva,

4.        opisati vrste spora gljiva,

5.       nabrojati 3 najznačajnije bolesti pojedinih ratarskih kultura,

6.        razlikovati simptome bolesti,

7.       objasniti biologiju i ekologiju uzročnika bolesti pojedinih ratarskih kultura

8.       primijeniti naučeno na izradi programa zaštite od bolesti jedne ratarske kulture.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja 

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Domaća zadaća

1

1-8

Pisani radovi, prezentacije

Prezentacija rada

5

10

Periodična provjera znanja

2,5

1-8

Priprema za provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

45

90

Završni ispit **

2,5

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

45

90

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ove Upute za pohađanje nastave i polaganje ispita iz kolegija „Fitopatologija“ na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Slavonskom Brodu pisane su u skladu s Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu i važeće su za sve studente od 1. listopada 2015. godine:

  1. Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.
  2. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).
  3. Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

4.      Polaganje parcijalnih ispita

Ispit se sastoji od tri parcijalna ispita: prvi parcijalni ispit sadrži pitanja Opće fitopatologije, drugi parcijalni ispit pitanja iz Bolesti žitarica, a treći parcijalni ispit pitanja iz Bolesti industrijskog bilja. Drugom i trećem parcijalnom ispitu, studenti mogu pristupiti tek kada polože prvi parcijalni ispit. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se do 60  minuta.

Svaki parcijalni ispit sadrži 4 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova te nosi zasebnu ocjenu. Ocjena se izračunava na slijedeći način:

Ukupan broj bodova

Ocjena

19 – 20

Izvrstan (5)

A

16 – 18

Vrlo dobar (4)

B

13 – 15

Dobar (3)

C

10 – 12

Dovoljan (2)

D,E

  0 – 9

Nedovoljan (1)

F, FX

Konačna ocjena kolegija je aritmetička sredina ocjena svih triju parcijalnih ispita i ocjene iz domaće zadaće koja čini 10% konačne ocjene.

  1. Polaganje završnog ispita

Studenti koji nisu položili parcijalne ispite tijekom semestra, dužni su na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polagati završni ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Kada polože pisani dio završnog ispita, mogu pristupiti njegovom usmenom dijelu. Ukoliko i na njemu ostvare pozitivnu ocjenu, aritmetičkoj sredini ovih dviju ocjena, pribraja se ocjena iz domaće zadaće koja čini 10%  konačne ocjene te su u cijelosti položili završni ispit. Studenti koji su položili pisani dio, a nisu pristupili usmenom dijelu završnog ispita biti će ocjenjeni ocjenom nedovoljan (1). Pisani dio završnog ispita piše se do 60 minuta, a usmeni dio može trajati do 30 minuta po studentu.

Pisani dio završnog ispita sadrži 6 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova. Ocjena pisanog dijela izračunava se na slijedeći način:

Ukupan broj bodova

Ocjena

27 – 30

Izvrstan (5)

A

23 – 26

Vrlo dobar (4)

B

19 – 22

Dobar (3)

C

15 – 18

Dovoljan (2)

D,E

  0 – 14

Nedovoljan (1)

F, FX

6.      Za sve nejasnoće, pitanja, prijedloge i komentare nastavnica na kolegiju stoji na raspolaganju u vrijeme konzultacija.

7.      Ove Upute za pohađanje nastave i polaganje ispita iz kolegija „Fitopatologija“ su važeće od 1. listopada 2015. i odnose se i na studente iz prethodnih generacija koji nisu položili ispit iz kolegija „Fitopatologija“.

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura za studij i polaganje ispita iz kolegija „Fitopatologija“

1. Kišpatić, J. (1992.): Opća fitopatologija. Agronomski fakultet Zagreb.

2. Kišpatić, J. (1988.): Bolesti šećerne repe i krumpira. Zagreb

3. Radman, Lj. (1978): Fitopatologija. Bolesti ratarskih kultura. Univerzitet u Sarajevu.

    Poljoprivredni fakultet. Sarajevo.

4. Maceljski, M. i suradnici (2002): Priručnik iz zaštite bilja. Zagreb

5. Glasilo biljne zaštite (članci)

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo