Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Povrćarstvo i cvjećarstvo

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

III

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+25

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Savladavanjem modula studenti bi morali znati koje  povrtlarske   kulture se danas uzgajaju i na koje načine, te koje su prednosti, a koji nedostaci pojedinih uzgojnih sistema.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1. Naučiti koje zahtjeve određene kulture imaju prema toplini, vodi, hranivima te koji su njihovi uvjeti uzgoja

2. Usvojiti znanja koja omogućuju organizaciju proizvodnje povrtlarskih i cvjećarskih kultura u zaštićenim prostorima i na otvorenom

3. Naučiti osnove o uzgoju u zaštićenim prostorima

4.  Shvatiti prednosti proizvodnje  presadnica u kontejnerima u odnosu na presadnice golog korijena         

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje na 70% predavanja, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-4

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5%

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-4

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50%

95%

Završni ispit **

2,5

1-4

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50%

95%

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit  se može položiti preko dva kolokvija. Oba  kolokvija moraju biti pozitivno ocjenjena za ostvarivanje prava upisa ocjene temeljem kolokvija. Ocjena bazirana na kolokvijima izračunava se

na način da se uzme zbroj ocjena kolokvija te podijeli sa dva (2) (kako bi dobili finalnu ocjenu)

(npr.2+4=6/2=3 -ocjena(dobar).Na ovom kolegiju studenti imaju dva parcijalna ispita. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Nakon parcijalnog ispita prema potrebi se provodi i usmena provjera znanja. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se minimalno 10 i maksimalno 60 minuta.

Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti na pojedinom kolokviju

50% -69% dovoljan (2)

70% -79% dobar (3)

80% -89% vrlo dobar (4)

90% -100% izvrstan (5)

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako se zadovolji na pismenom ispitu.

1.8.     Popis literature

Povrćarstvo:
Lešić, R. i sur. (2002): Povrćarstvo, Zrinski Čakovec
Matotan, Z. (2004): Suvremena proizvodnja povrća, Nakladni zavod Globus, Zagreb
Parađiković, N.(2002):Opće i specijalno  povrćarstvo, PFOS, Osijek

Cvjećarstvo:
Vincelj, M.(1995): Cvjećarstvo, Agronomski fakultet Zagreb
Parađiković, N.(2005): Osnove proizvodnje cvijeća-priručnik u štampi
Auguštin D.(2003): Cvjećarstvo 1i 2, Školska knjiga, Zagreb

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo