Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

 

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Stručna praksa III

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

Treća   (3)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

20

Broj sati (P+V+S)

0+240+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati studente sa elementima koje je potrebno poznavati prije izvođenja  uređenja poljoprivrednog zemljišta. Praktično upoznavanje s osnovnim sustavima radnih strojeva te njihovo provjeravanje i podešavanje prije upotrebe kao i za vrijeme upotrebe. Analiza kakvoće, naklijavanje sjemena, odabir vegetativnih dijelova biljke za razmnažanje, uzgoj ponika iz sjemena i vegetativnih dijelova, reznice, položenice, gomolji, stoloni, podzemno vriježe, prednosti i nedostaci generativnog i vegetativnog uzgoja te dorada sjemena. Studente osposobiti za izračun optimalne gnojidbe i mjere popravke tla na temelju rezultata analize tla i proizvodnih uvjeta na konkretnim praktičnim proizvodnim slučajevima. Upoznavanje studenata sa mjerama zaštite bilja određene ratarske kulture na pokusnom polju. Upoznati pristupnike o specifičnostima sjemenske proizvodnje u odnosu na merkantilnu i metodama proizvodnje sjemena i sadnog materijala

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Pratiti eksploatacijske pokazatelje poljoprivrednih strojeva na terenu i  primjenjivati oruđa i strojeve za obradu, njegu i zaštitu tla,

2.       Izraditi praktikum gnojidbenih preporuka i bilance hraniva na temelju rezultata analize tla i proizvodnih rezultata  te  kompletnu fertilizacijsku studiju od rezultata analize tla i procjene plodnosti do preporuka gnojidbe, izračuna količine gnojiva i bilanciranja hraniva.

3.       praktično obavljati generativno i vegetativno umnažanja kultivara

4.       primijeniti suvremenu agrotehniku u proizvodnji industrijskog i krmnog bilja

5.      Praktična primjena integriranih mjera zaštite u ratarstvu na eksperimentalnom polju

6.      Poznavati i primjenjivati Entomološke mjere zaštite od biljnih štetnika

7.      Poznavati i primjenjivati Fitopatološke mjere zaštite od biljnih bolesti

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

- Prisustvovanje vježbama (70 %) 

- Prisustvovanje na terenskim vježbama (100 %)

- Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Vježbe

5

1-5

Aktivno sudjelovanje na vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

100

Završni ispit **

0

--

---

----

0

0

Ukupno:

5

     

50

100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kako bi položili ispit studenti moraju donijeti ovjerenu zamolbu za izvođenje

stručne prakse, uredno vođen i ovjeren dnevnik prakse i prezentirati seminar izrađen

u MS Power Point-u na osnovi podataka prikupljenih za vrijeme obavljanja stručne prakse.  (nema obaveze polaganja završnog ispita)

1.8.    Popis literature:

Preporučena literatura:

1.Vukadinović, V., Bertić, B. (1988): Praktikum iz agrokemije i ishrane bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

2. Časopis "Sjemenarstvo" Hrvatsko agronomsko društvo. Zagreb.

3. Priručnik iz zaštite bilja, Zavod za zaštitu bilja, Zagreb, 1997 za tematske   cjeline: 3

4. Kolak, I. (1994): Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura. Udžbenik. Nakladni zavod Globus, Zagreb, 454 stranice

1.9 Komentari : 

Nema obaveze polaganja završnog ispita

 

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo