Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj.

Nositelj studija: Veleučilište u Slavonskom Brodu.

Tip studijskog programa: Specijalistički diplomski stručni studij

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Poljoprivreda (agronomija)

Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj je nastavak na preddiplomski studij (180 ECTS) i predviđen je u trajanju od dvije godine (120 ECTS) čime se omogućava vertikalna i horizontalna mobilnost studenata. Studij se izvodi kao redoviti studij u trajanju od 4 semestra (2 godine) te nakon završetka (zajedno sa preddiplomskim)  stječe se minimalno 300 ECTS.

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni specijalist inženjer/stručna specijalistica inženjerka ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja (struč. spec. ing. agr.).

Uvjeti za upis na specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj su završen minimalno preddiplomski studij iz područja Biotehničkih znanosti (180 ECTS) te zadovoljavanje uvjeta definiranih natječajem za upis.

 

Pojedina nastavna godina se sastoji od dva semestra, zimskog i ljetnog čije se trajanje utvrđuje Nastavnim kalendarom, o kojem odluku donosi Stručno vijeće Veleučilišta u Slavonskom Brodu. Nastava se izvodi prema Rasporedu nastave koji se utvrđuje početkom nastavne godine. Nakon odslušanog pojedinog semestra, uz ispunjene uvjete predviđene studijskim programom student može polagati pojedini ispit na ispitnim rokovima koji se unaprijed i pravovremeno javno oglašavaju na oglasnoj ploči i Internet stranici Veleučilišta.

 

Prvi, drugi i treći semestar čine šest nastavnih predmeta, a četvrti semestar čine stručna praksa i završni rad. Studijski program je fleksibilan pa studenti u 1., 2. i 3. semestru biraju između ponuđenih izbornih predmeta. Svaki pojedini semestar studija je bodovan s 30 ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u 2. godinu studija nakon što položi ispite u vrijednosti 42 ECTS boda u prethodnoj godini. Upisi u iduću akademsku godinu organiziraju se nakon jesenskog ispitnog roka.

Kako bi bio što bolje pripremljen za tržište rada student u četvrtom semestru radi stručnu praksu.

 

Godina studija: 1.    Semestar: 1.
PREDMET   P V S ECTS STATUS[1]
Ekološko ratarstvo   50 25 - 6 O
Gnojidba u ekološkoj poljoprivredi   50 25 - 6 O
Poduzetništvo u ekološkoj poljoprivredi   45 - 15 5 O
Mehanizacija u ekološkoj proizvodnji   45 15 - 5 O
Izborni kolegij 1         4 I
Izborni kolegij 2         4 I
 
Popis izbornih kolegija:            
Ekološka poljoprivreda i ruralni agroturizam   35 10   4 I
Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova   35 5 5 4 I
Obnovljivi Izvori energije   35 10 - 4 I

 

Godina studija: 1.       Semestar: 2.
PREDMET   P V S ECTS STATUS1
Ekološko vrtlarstvo   50 10 15 6 O
Mikrobna biotehnologija u ekološkoj poljoprivredi   55 - 20 6 O
Zaštita okoliša i ruralnog prostora   45 - 15 5 O
Ekološko stočarstvo   50 10 - 5 O
Izborni kolegij 3         4 I
Izborni kolegij 4         4 I
 
Popis izbornih kolegija:            
Ljekovito, aromatično i medonosno bilje   30 5 10 4 I
Poslovne financije u poljoprivredi   30 - 15 4 I
Alternativne metode uzgoja biljaka   30 5 10 4 I

 

Godina studija: 2.      Semestar: 3.
PREDMET   P V S ECTS STATUS1
Ekološki prihvatljiva zaštita bilja   60 10 5 6 O
Ekološko voćarstvo i vinogradarstvo   60 10 5 6 O
Upravljanje troškovima u agrobiznisu   45 - 15 5 O
Održiva upotreba vode u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji   50 10 5 5 O
Izborni kolegij 5         4 I
Izborni kolegij 6         4 I
 
Popis izbornih kolegija:            
Razvojni projekti i EU fondovi u poljoprivredi   35 - 10 4 I
Osnove hranidbe životinja   35 10 - 4 I
Gljivarstvo   25 10 10 4 I
Nematologija   35 5 5 4 I

 

Godina studija: 2.         Semestar: 4.
PREDMET   P V S ECTS STATUS1
Stručna praksa   - 300 - 15 O
Završni rad   - 300 - 15 O

 

P- ukupni broj sati nastave predavanja  V- ukupni broj sati nastave vježbi

S - ukupni broj sati nastave seminara O – obvezni predmet    I – izborni predmet

 

Radi osiguranja mobilnosti studenata, studenti Veleučilišta u Slavonskome Brodu mogu izabrati pojedine predmete na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj uz uvjet da se pojedini nastavni predmet izvodi u istom semestru kao i na matičnoj ustanovi studenta (Veleučilištu u Slavonskom Brodu) te da ishod učenja za pojedini predmet odgovara ishodu učenja nastavnog predmeta koji se izvodi na matičnoj ustanovi.

 

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj student će moći :

  • Objasniti značaj ekološke biljne proizvodnje i ruralnog razvoja,
  • Objasniti specifičnosti ekološkog stočarstva i načine hranidbe životinja
  • Primijeniti specifičnu agrotehniku u ekološkom uzgoju bilja,
  • Isplanirati ekološku biljnu proizvodnju na određenoj površini,
  • Opisati mjere zaštite bilja u ekološkoj proizvodnji,
  • Razlikovati načine biološkog suzbijanja štetnih organizama,
  • Izraditi vlastiti poslovni plan na poljoprivrednom gospodarstvu,
  • Uzgojiti povrtne, ratarske i voćne kulture, te vinovu lozu po ekološkim principima,
  • Izabrati najbolju biljnu vrstu za ekološki uzgoj u određenom ruralnom području.

 

U Republici Hrvatskoj srodan program  ima specijalistički diplomski stručni studij Poljoprivreda, smjer Održiva i ekološka poljoprivreda Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima te diplomski sveučilišni studiji Ekološka poljoprivreda i agroturizam na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i diplomski sveučilišni studiji Ekološka poljoprivreda na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj je po strukturi i načinu izvođenja usporediv s studijskim programima Biotehničkih znanostima u Europskoj uniji. Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj sastavljen je po uzoru na stručne studije u svijetu Harper Adams College iz Velike Britanije, Latenstein University of Professional Education iz Nizozemske, Insttute of technology for life, food and environmental sciences iz Francuske, Institut Polytechnique LaSalle Beauvais iz Francuske, HEI The Province of Liege  - Higher Education Institutionof the Province of Liege iz Belgije, INP Toulouse - Institut National Polytechnique de Toulouse iz Francuske, Instituto superior de Agronomia  (The school of Agriculture) Lisabon iz Portugala.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo