Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

FINANCIJSK A TRŽIŠTA I INSTITUCIJE

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

III.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Razumijevanje strukture, mehanizama i prakse djelovanja financijskih institucija i tržišta. Upoznavanje s teorijom i operacijama u financijskom sektoru čime se omogućava vrednovanje događanja i donošenja financijskih odluka.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

-

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon odslušanog kolegija student će:

1.       usvojiti znanja o strukturi financijskog sustava

2.       razumjeti značaj financijske imovine te njezinih transakcija

3.       biti osposobljen vrednovati osnove kamatnih stopa te njezino djelovanje u financijskom sustavu

4.       usvojiti znanja o tržištu novca i tržištu kapitala

5.       usvojiti znanja o tržištu dionica i deviznom tržištu

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada i pravovremena predaja seminarskog rada.

Ostale obveze studenata uključuju aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina), pristupanje parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave.

Nakon uspješno položenog pismenog ispita studenti pristupaju usmenom dijelu ispitu.

Sve ostale obaveze propisane studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminarska nastava

1

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima

Evidencija prisutnosti studenata i pravovremena predaja seminarskih radova

5

10

Periodična provjera znanja

3

1-5

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

50

70

Pismena provjera znanja*

1

1-5

Priprema za pismenu provjeru znanja

Pismeni ispit

50

70

Usmena provjera znanja**

3

1-5

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmeni ispit

5

20

Ukupno:

5

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku na periodičnoj provjeri znanja.

**Usmenom dijelu ispita pristupaju studenti nakon pismene provjere znanja gdje mogu povećati ili smanjiti ocjenu ostvarenu na kolokviju ili pismenoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

Ø  Kolokvij 1+ Kolokvij 2= Konačna ocjena

Ø  Pismeni ispit + Usmeni ispit= Konačna ocjena

Vrednovanje usvojenog znanja provodi se pismeno i usmeno. Na pismeni dio ispita studenti trebaju sa sobom ponijeti samo indeks i olovku koja ostavlja trajan i neizbrisiv trag. Prihvatljive su sve boje osim crvene.

Pismeni dio ispita iz kolegija sadrži 6 pitanja. Pitanja obuhvaćaju gradivo obrađeno u navedenim poglavljima i strukturirana su na sljedeći način:

1.    dva pitanja esejskog oblika u kojima treba opisno odgovoriti na postavljeno pitanje, odnosno potpitanja,

2.    dva pitanja nabrajanja,

3.    dva pitanja u obliku zadatka – izračuna (za pozitivnu ocjenu jedan od zadataka mora biti točno riješen).

Pismeni dio ispita traje 30 minuta. Za pozitivnu ocjenu pristupnici trebaju točno odgovoriti prema standardima Bolonjskog procesa. Na usmeni dio ispita mogu pristupiti svi studenti kako oni koji su dobili pozitivnu ocjenu iz pismene provjere znanja, tako i oni koji nisu zadovoljili na pismenoj provjeri znanja. Usmeni dio ispita traje maksimalno 30 minuta po studentu.

Bodovi

Ocjena

6

izvrstan

5

vrlo dobar

4

dobar

3

dovoljan

1.8.     Popis literature

Obvezna:

Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins: Financijska tržišta + institucije, 4. Izdanje, Mate, Zagreb, 2005. Frederic S. Mishkin: Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta, 8. Izdanje, Mate, Zagreb, 2010.

Novak Branko: Financijska tržišta i institucije, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005.

1.9   Komentari

-

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo