Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Globalna ekonomija

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

druga

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 ECTS

Broj sati (P+V+S)

(30+0+15)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Pozicionirati EU u globalnoj ekonomiji, formulirati nacionalni gospodarski menadžment, vrednovati političku ekonomiju globalizacije te analizirati razvitak svjetskog gospodarstva 

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema pravilniku o studiranju

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Studenti će:

1.       znati značaj suvremenih tokova svjetskog gospodarstva,

2.       prepoznati osnovne subjekte globalizacije (transnacionalne kompanije, IMF, WTO),

3.       utvrditi odnos globalizacije i nacionalnog gospodarskog menadžmenta,

4.       ocijeniti političku ekonomiju globalizacije, 

5.       prepoznati globalizaciju i gospodarski razvitak zemalja u tranziciji te budućnost svjetske ekonomije

1.4    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5   Obveze studenata

Sukladno Pravilniku o studiranju.

Redovito prisustvovanje na predavanjima, seminarima, radionicama i terenskoj  nastavi. 

Aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina).

1.6   Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-4

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-4

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-4

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati ako ne postigne minimalne bodove na periodičnoj provjeri znanja.

1.7     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Praćenje i bodovanje rada studenata kroz redovito prisustvovanje na predavanjima i seminarima.

Način polaganja ispita:

Ø  Kolokvij I + Kolokvij II + usmeni ispit = konačna ocjena

Ø  Pismeni ispit + usmeni ispit = konačna ocjena

Kolokviji i pismeni dio ispita traju 45 minuta. Usmeni dio ispita možete trajati najdulje 30 minuta po studentu.

1.8      Popis literature

1.       Rodrik, D.: „INDUSTRIJSKA POLITIKA ZA 21. STOLJEĆE: Globalizacija, institucije i gospodarski rast“, HGK BIBLIOTEKA, Zagreb, 2012.   

2.       Vietor, R. H. K.: „KAKO SE ZEMLJE NATJEČU: strategija, struktura i državno upravljanje u svjetskoj ekonomiji“, MATE, Zagreb, 2010.

3.       Ghemawat, P.: „REDEFINIRANJE GLOBALNE STRATEGIJE“, MATE, Zagreb, 2010.

4.       Ohmae, K.: „NOVA GLOBALNA POZORNICA (Izazovi i prilike u svijetu bez granica)“, MATE, Zagreb, 2007.

5.       Jovančević, R.: „EKONOMSKI UČINCI GLOBALIZACIJE I EUROPSKA UNIJA“, MEKRON PROMET, Zagreb, 2005.

1.9     Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo