Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Menadžerske vještine

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

Obavezni                                        

Studijska godina

2.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj predmeta je ostvariti uspješnu interakciju s kolegama i klijentima, ovladati vještinama prezentacije, ukazati na načela vođenja uspješnih pregovora te učinkovitih sastanaka. 

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema pravilniku o studiranju.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Po položenom nastavnom predmetu student će moći:

1.       efikasno komunicirati

2.       ophoditi se s klijentima i zaposlenicima,

3.       učinkovito pregovarati

4.       prezentirati svoje ideje

5.       voditi učinkovite sastanke

6.        uspješno rukovoditi poslovnim sustavom

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Sukladno Pravilniku o studiranju studenti su dužni sudjelovati u najmanje 70 % nastavnog procesa (predavanja i ostale predviđene aktivnosti)    

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminarska nastava

2,5

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarskoj nastavi

Evidencija prisutnosti studenata

Izrada i obrana seminarskog rada

   

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-6

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

6

6

10

10

Završni ispit **

2,5

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

12

20

Ukupno:

5

     

12

20

**Završni ispit student mora polagati ukoliko nije zadovoljan postignutim bodovima na prethodnim periodičnim provjerama znanja te ukoliko nije položio jednu ili obje periodične provjere znanja.  Student ne može pristupiti usmenom dijelu završnog  ispita ukoliko na pismenom dijelu ispita nije ostvario prolaznu ocjenu.

1.7.    Način polaganja i kriterij ocjenjivanja ispita

Studenti imaju mogućnost polaganja ispita na dva načina:

  1. Periodična provjera znanja (kolokviji), ukupno 2 kolokvija
  2. Pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit traje 45 minuta, a usmeni do 30 minuta.

Periodične provjere znanja (kolokvij)

Tijekom semestra svaki je student dužan prisustvovati periodičnoj provjeri znanja, koja se sastoji od ukupno dva kolokvija.  Ukoliko student položi oba pisana dijela periodične provjere znanja te uspješno usmeno i pismeno predstavi i obrani seminarski rad, stječe uvjet za formiranje završne ocjene i nije dužan pristupiti ponovnoj pisanoj provjeri znanja na ispitnom roku (redovnom ili izvanrednom ).

Periodična pisana provjera znanja traje pojedinačno do 45 minuta gdje student odgovara pisano na postavljena pitanja.

Seminarski rad student je dužan napisati sukladno uputama dobivenim od strane nastavnika te ga izložiti i obraniti pred ostalim studentima, koristeći suvremena pomagala u prezentaciji rada (računalo, projektor, prezenter, ppt prezentaciju).

 Formiranje završne ocjene koje se primjenjuje za ocjenjivanje  provjere znanja je slijedeće:

Bodovi

Ocjena

Od 0 do 11 bodova

Nedovoljan (1)

Od 12 do 13 bodova

Dovoljan (2)

Od 14 do 16 bodova

Dobar  (3)

Od 17 do 18 bodova

Vrlo dobar (4)

 Od 19 do 20 bodova

 Izvrstan (5)

Pismeni i usmeni ispit

Studenti koji nisu zadovoljili periodične provjere znanja tijekom semestra pristupaju polaganju   ispita na redovitim ili izvanrednim ispitnim rokovima. Pismeni dio ispita traje 45 minuta, a usmeni dio ispita može trajati najduže do 30 minuta. Ispit obuhvaća cijelo gradivo.

 

1.8.     Popis literature

1.       Tudor, G.: Veliki poslovni pregovori, M.E.P., Zagreb, 2009.

2.       Lewicki, R. J.; Saunders, D. M.;  Barry, B.: Pregovaranje, 5. Izdanje, Mate d.o.o., Zagreb, 2009.

3.       Barker, A.: Sastanak - Učinkovit, ugodan… uspješan, MEP CONSULT d.o.o., Zagreb, 2001.

4.       Certo, S.C., Certo, S.T., Moderni menadžment, 10. Izdanje, MATE d.o.o., Zagreb, 2008.

5.       Judith A. Hall, Mark L. Knapp: Neverbalna komunikacija u ljudskoj interakciji, I. izdanje, Naklada Slap, 2010. Godine,

6.       Gary Yukl: Rukovođenje u organizacijama, Naklada Slap, 2008.

7.       Jasna Hudek-Knežević, Igor Kardum: Stres i tjelesno zdravlje, Naklada Slap, 2006.

8.       Burušić, Josip: Samopredstavljanje, Naklada Slap, 2007.

9.       Lamza – Maronić, M., Glavaš, J.: Poslovno komuniciranje, Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2001.

10.   Buble, M.: Menadžerske vještine, Sinergija nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2010.

11.   Bahtijarević-Šiber, F.; Sikavica, P.; Pološki Vokić, N.: Suvremeni menadžment – vještine, sustavi i izazovi, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

Bahtijarević-Šiber, F.; Sikavica, P.; Pološki Vokić, N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

  

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo