Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Menadžment u sportu

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

II.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

(30+0+15)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Razumijevanje uloge sporta u sustavu privrednih i društvenih djelatnosti, poznavanje osnove sustava organizacije sporta, te stjecanje znanja i kompetencija iz područja upravljanja specifičnim poslovnim sustavima menadžmenta u sportu i industrije sporta.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.         Nakon odslušanog kolegija student će:

1.    definirati i objasniti ulogu sporta i brzorastuće industrije sporta

2.    upravljati procesima specifičnog financiranja na tržištu sportskih proizvoda i usluga

3.    upravljati procesima planiranja na tržištu sportskih proizvoda i usluga

4.    dizajnirati sportske programe

5.    predvidjeti ekonomske efekte sportskih programa

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te polažu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima. Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij ponovno upisuju u idućoj akademskoj godini te im se tada brišu sva ostvarena postignuća u tekućoj akad. godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

70

100

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2

1-5

Priprema za periodičnu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

60

100

Završni ispit **

2

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

60

100

Ukupno:

5

         

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kriteriji i način polaganja ispita:

Ø  Pismeno i usmeno (ispitni rok)

Ø  Putem kolokvija (2 KOLOKVIJA) i usmeno

Kolokvij = 60% za prolaz

Ispit = 60% za prolaz

Pismeni dio ispita- esejska pitanja i nabrajanja (ukupno 10 pitanja). Kolokvij/pismeni dio ispita traje 45 minuta. Usmeni ispit traje maksimalno 30 minuta po studentu.

Bodovi

Ocjena

10

izvrstan

9

vrlo dobar

8

dobar

7

dobar

6

dovoljan

1.8.     Popis literature

Obvezna:

Bartoluci, M., Škorić, S.: Menadžment u sportu, Udžbenici Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.

Novak I.: Sportski marketing i industrija sporta, Maling d.o.o., Zagreb, 2006.

Beech, J., Chadwick, S.: Sportski menadžment, Mate d.o.o., Zagreb, 2010.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo