Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opće informacije

Naziv kolegija

Poduzetništvo

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

1

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

$11.       OPIS KOLEGIJA

 

$11.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je potaknuti poduzetnički način razmišljanja, te potaknuti studente ne samo da razumiju poduzetništvo, već da usvoje znanja i kompetencije kojima mogu unaprijediti i razvijati poslovanje vlastitog poduzeća, te onima koji nemaju vlastito poduzeće da usvoje poduzetničke vještine postanu uspješni unutarnji poduzetnici sposobno razvijati poslovni sustav u kome rade.

$11.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

$11.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

$11.       Usvojiti poduzetničke vještine

$12.       Znati i moći izabrati najpovoljniju poslovnu priliku

$13.       Definirati i primijeniti modele potrebne za rast poslovanja poduzeća

$14.       Primijeniti mogućnosti za podizanje postojećeg poslovanja na višu razinu

$15.       Kreirati i razvijati modele za postizanje „win-win“ pozicije poduzeća

$16.       Znati primijeniti aktivnosti kako postati uspješan unutarnji poduzetnik

$17.       Znati prepoznati globalne ekonomske trendove i prilagoditi svoje poslovanje globalnom tržištu

$18.       Razviti kritičko razmišljanje i sposobnost prepoznavanja poduzetničkih u praksi (case study metoda)

$11.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 mentorski rad

$11.5.    Obveze studenata

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

$11.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Periodična provjera znanja

4

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

60

100

Pismena provjera znanja*

4

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Pismeni ispit

60

100

Usmena provjera znanja**

4

1-5

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmena provjera znanja

0

10

Ukupno:

6

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja student pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

**Usmenom dijelu ispita pristupa student nakon provjere znanja te može povećati ocjenu ostvarenu na kolokviju ili provjeri znanja

$11.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita - do 60 min.

                                                       Usmeni dio ispita - do 30 min.

$11.8.     Popis literature

Hisrich, R.D, Peters, M. P, Shepherd, D. A, Poduzetništvo, Mate, Zagreb, 2011.

Bolfek, B., Sigurnjak, L., Poduzetništvo, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2011.

Škrtić, M, Mikić, M., Poduzetništvo, Sinergija, Zagreb, 2011.

Kolaković, M., virtualna ekonomija, Strategija d.o.o., Zagreb, 2010

Kolaković, M, Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija

$11.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo