Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Upravljanje troškovima

Studijski program

 Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

II.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je razumjeti upravljanje troškovima u poduzeću, metode obračunavanja troškova te modela upravljanja njima.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon odslušanog kolegija student će:

1.       vrednovati ključne financijske pokazatelje

2.       analizirati temeljna financijska izvješća

3.       prepoznat važnost upravljanja troškovima u ostvarivanju poslovnog rezultata

4.       prepoznati sve vrste troškova u poduzeću

5.       oblikovati modele i metode upravljanja troškova

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada seminarskog rada, odnosno domaćeg uratka.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

3,5

1-5

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1

kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

Ø  Kolokvij 1+ Kolokvij 2= Konačna ocjena

Ø  Pismeni ispit + usmeni ispit= Konačna ocjena

Pismeni dio ispita - esejska pitanja i zadaci (ukupno 10 pitanja).

Kolokvij/pismeni dio ispita traje 45 minuta. Usmeni ispit traje maksimalno 30 minuta po studentu.

Bodovi

Ocjena

10

izvrstan

9

vrlo dobar

8

dobar

7

dobar

6

dovoljan

1.8.     Popis literature

Obvezna:

Chadwick, Leslie: Osnove upravljačkog računovodstva, Mate, Zagreb, 2000

Karić Marijan. Upravljanje troškovima, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008

Karić Marijan: Upravljačko računovodstvo, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2008

1.9   Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo