Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

E - marketing

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

Izborni

Studijska godina

I.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje s osobitostima virtualnog elektronickog tržišta (cybertržišta), te tehnologijom i tehnikama aplikacije marketinga na tom tržištu sa aspekta različitih gospodarskih subjekata.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

-

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Teorijske i praktične spoznaje o mogučnostima aplikacije e – marketinga u poslovnim sustavima

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada i pravovremena predaja seminarskog rada.

Ostale obveze studenata uključuju aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina), pristupanje parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave.

Nakon uspješno položenog pismenog ispita studenti pristupaju usmenom dijelu ispitu.

Sve ostale obaveze propisane studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminarska nastava

1

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima

Evidencija prisutnosti studenata i pravovremena predaja seminarskog rada

5

10

Periodična provjera znanja

3

1-5

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

50

70

Pismena provjera znanja*

3

1-5

Priprema za pismenu provjeru znanja

Pismeni ispit

50

70

Usmena provjera znanja**

1

1-5

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmeni ispit

5

20

Ukupno:

5

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku na periodičnoj provjeri znanja.

**Usmenom dijelu ispita pristupaju studenti nakon pismene provjere znanja gdje mogu povećati ili smanjiti ocjenu ostvarenu na kolokviju ili pismenoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita :

Ø  Kolokvij 1+ Kolokvij 2= Konačna ocjena

Ø  Pismeni ispit+Usmeni ispit= Konačna ocjena

Vrednovanje usvojenog znanja provodi se pismeno i usmeno. Na pismeni dio ispita studenti trebaju sa sobom ponijeti samo indeks i olovku koja ostavlja trajan i neizbrisiv trag. Prihvatljive su sve boje osim crvene.

Pismeni dio ispita iz kolegija sadrži 6 pitanja.

Pismeni dio ispita traje 30 minuta. Za pozitivnu ocjenu pristupnici trebaju točno odgovoriti prema standardima Bolonjskog procesa. Na usmeni dio ispita mogu pristupiti svi studenti kako oni koji su dobili pozitivnu ocjenu iz pismene provjere znanja, tako i oni koji nisu zadovoljili na pismenoj provjeri znanja. Usmeni dio ispita traje maksimalno 30 minuta po studentu.

Bodovi

Ocjena

6

izvrstan

5

vrlo dobar

4

dobar

3

dovoljan

1.8.     Popis literature

Ružic, D.i dr.  e-Marketing, Sveucilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2009. (tiskano ili e – book izdanje)

Kleindl, B.A.: E- marketing – Capitalizing on Tehnology, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio, 2001.

Ružić, D.: e – Marketing, Sveučilište J. J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2003.

Ružic, D.: Marketinške mogucnosti Interneta, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 1999.

Strauss, J. et al.: E-marketing, 3rd Ed., Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2002.

Zeff, R., Aronson, B.: Advertising on the Internet, John Wiley&Sons, Inc., 1999.

1.9   Komentari

-

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo