Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

KORPORACIJSKI MENADŽMENT

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

I.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente sa obilježjima krize i upravljanjem u kriznim uvjetima.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.         Nakon odslušanog kolegija student će:

11.   1.Razumjeti menadžment kao proces, funkcije, strukturu

2.         2. Analizirati utjecaj globalizacije na društvo i poslovanje poduzeća

3.         3.Spoznati važnost kroskulturalne inteligencije u suvremenom društvu

4.Znati upravljati informacijama

5.Razumjeti menadžersku i društvenu odgovornost

6.Spoznati čimbenike promjena vrhovnog menadžmenta u poslovnim sustavima

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis. Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

3,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja(ukoliko student ne položi prvi kolokvij)

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kriteriji i način polaganja ispita:

Ø  Pismeno i usmeno (ispitni rok)

Ø  Putem kolokvija (2 KOLOKVIJA) i usmeno

Kolokvij = 60% za prolaz

Ispit = 60% za prolaz

Pismeni dio ispita- esejska pitanja i nabrajanja (ukupno 10 pitanja). Kolokvij/pismeni dio ispita traje 45 minuta. Usmeni ispit traje maksimalno 30 minuta po studentu.

Bodovi

Ocjena

10

izvrstan

9

vrlo dobar

8

dobar

7

dobar

6

dovoljan

1.8.     Popis literature

Obvezna:

1. Cox, T.ml. (2005), Stvaranje multikulturalne organizacije, MATE, Zagreb

2. Lamza Maronić, M.; Glavaš, J. (2008.) Poslovno komuniciranje, Sveučilište J.J. Strossmayera  

    u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

3. Tipurić, D. ( 2010.) Promjene vrhovnog menadžmenta i korporativno upravljanje, MEP d.o.o.,   

    Zagreb

4. Krkač,K. (2007.) Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost, MATE, 2007.

5. Certo, S.(2008.) Modern Management, Prentice Hall, New Jersey

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo