Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Krizni menadžment

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

I.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente sa obilježjima krize i upravljanjem u kriznim uvjetima.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.         Nakon odslušanog kolegija student će:

2.         1.Razumjeti društveno odgovorno ponašanje i održivi razvoj

3.         2.Znati teoretski okvir kriznog menadžmenta

4.         3.Spoznati faze kriznog procesa te učinke poslovnih kriza

5.         4.Upravljati poslovnom krizom

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis. Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja(ukoliko student ne položi prvi kolokvij)

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kriteriji i način polaganja ispita:

Ø  Pismeno i usmeno (ispitni rok)

Ø  Putem kolokvija (2 KOLOKVIJA) i usmeno

Kolokvij = 60% za prolaz

Ispit = 60% za prolaz

Pismeni dio ispita- esejska pitanja i nabrajanja (ukupno 10 pitanja). Kolokvij/pismeni dio ispita traje 45 minuta. Usmeni ispit traje maksimalno 30 minuta po studentu.

Bodovi

Ocjena

10

izvrstan

9

vrlo dobar

8

dobar

7

dobar

6

dovoljan

1.8.     Popis literature

Obvezna:

Sučević, D. (2010.) Krizni menadžment, Lider press, Zagreb

Osmanagić Bedenik, N. ( 2007.) Kriza kao šansa, Školska knjiga, Zagreb

Dodatna:

Lamza Maronić, M.; Glavaš, J. (2011.) Poslovni informacijski sustavi – podloga suvremenom

    poslovanju, 3. dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

Osmanagić Bedenik, N. ( 2010.) Između profita i održivog razvoja, Lider press, Zagreb

Blair, T. ( 2000.) Treći put ( Nova politika za novo stoljeće), Jesenski i Turk, Zagreb, 2000.

Ebener, D. (2012.) Vodstvo kao služenje, MATE, Zagreb

Tapscott, D. ( 2011.) Odrasti digitalno, Mc Graw Hill / MATE, Zagreb

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo