Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

1

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

7

Broj sati (P+V+S)

35+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Rješavanje problema u području poslovnog odlučivanja kroz identifikaciju problema, postavljanje modela, prikupljanje podataka, rješavanje problema, formalna testiranja i analizu rezultata. Povezuje se ekonomska teorija s matematičkim modeliranjem uz primjenu ICT-a

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema pravilniku o studiranju

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Upoznavanje sa mogućnostima primjene odabranih metoda i modela za donošenje poslovnih odluka, upoznavanje sa simulacijskim modelima, eksperimentiranjem i usporedbom programskih rješenja s analitičkim.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja) te izrada seminarskog rada

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave i pregledanog seminara

nakon uspješno položenog pismenog ispita i pregledanog seminara pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja

2

Svi

Aktivno sudjelovanje na predavanjima

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Seminari

1

Svi

Izrada i izlaganje seminarskih radova

Usmena provjera

10

20

Periodična provjera znanja

2

Svi

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

50

70

Pismena provjera znanja*

2

Svi

Priprema za pismenu provjera znanja

Pismeni ispit

50

80

Usmena provjera znanja**

2

Svi

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmena provjera znanja

0

10

Ukupno:

7

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja student pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

**Usmenom dijelu ispita pristupa student nakon provjere znanja te može povećati ocjenu ostvarenu na kolokviju ili provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja) te izrada seminarskog rada

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave i pregledanog seminara

nakon uspješno položenog pismenog ispita i pregledanog seminara pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita - do 60 min.

                                                       Usmeni dio ispita - do 60 min.

1.8.     Popis literature

D.Barković, Operacijska istraživanja, drugo izdanje, Sveučilište u Osijeku, Osijek,  2010.

Barković, D.: Uvod u operacijski management, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,1999.

Chase, R.B., Aquilano, N. J., Jacobs, F. R.:Operations Management for Competititve Advantage, McGraw-Hill, Irwin, Boston 2001

Bazerman, M.: Judgment in Managerial Decision, Jphn Willey &Sons. Inc. New York, 2005.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo