Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Poslovna etika i društvena odgovornost

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

prva

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6 ECTS

Broj sati (P+V+S)

(30+0+15)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj predmeta je definirati koncept društveno odgovornog poslovanja, ukazati na prilike koje nastaju u poslovanju provedbom DOP-a te razmotriti izazove koje donosi primjena poslovne etike.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Studenti će:

1. znati prepoznati i primijeniti poslovnu etiku u organizacijama

2. shvatiti kako poslovna etika utječe na poslovanje organizacije

3. znati koje su koristi od društveno odgovornog poslovanja

4. moći razvijati društveno odgovorno poslovanje u organizacijama 

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Sukladno Pravilniku o studiranju.

Redovito prisustvovanje na predavanjima, seminarima, radionicama i terenskoj  nastavi. 

Aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina).

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

3

1-4

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

3

1-4

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3

1-4

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati ako ne postigne minimalne bodove na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Praćenje i bodovanje rada studenata kroz redovito prisustvovanje na predavanjima, seminarima, radionicama i terenskoj nastavi.

Način polaganja ispita:

Ø  Kolokvij I + Kolokvij II = konačna ocjena

Ø  Pismeni ispit + usmeni ispit = konačna ocjena

Kolokviji i pismeni dio ispita traju 60 minuta. Usmeni dio ispita možete trajati najdulje 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

1.       Bahtijarević-Šiber, F.; Sikavica, P.; Pološki Vokić, N.: Suvremeni menadžment – vještine, sustavi i izazovi, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

2.       Certo, S. C.; Certo, S. T.: Moderni menadžment, Mate, Zagreb, 2008.

3.       Kotler, P.; Lee, N.: DOP Društveno odgovorno poslovanje – Suvremena teorija i najbolja praksa, M.E.P. d.o.o., Zagreb, 2009.

4.       Krkač, K.: Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost, Mate, Zagreb, 2007.

5.       Jalšenjak, B.; Krkač, K.: Društveno odgovorno poslovanje, Mate, 2012.

6.       Letica Bartol: Doba odgovornosti – Korporacijska društvena odgovornost u vrijeme svjetske financijske krize, Mate, Zagreb, 2010.

7.       Vujić, V.; Ivaniš, M.; Bojić, B.: Poslovna etika i multikultura, Lider press 

8.       Turkalj, Ž.; Fosić, I.; Ham, M.:Društveno odgovorno poslovanje i primjena poslovne etike gospodarskih subjekata Republike Hrvatske // Interdisciplinary Management Research VII / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl - Heinz ; Lamza - Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.). Osijek : Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate Studies "Management" ; Hochschule Pforzheim University, 2011. Str. 76-85.

9.       Kulaš, A.; Knežević, S.: Corporate social responsibility activities in the conditions of recession, Interdisciplinary Management Research VII, Ekonomski fakultet u Osijeku; Hochschule Pforzheim University, Osijek; Pforzheim,2011.

10.   DOP.HR – društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj

11.   Relevantni pravni propisi vezani uz temu društveno odgovornog poslovanja

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo