Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Poslovna logistika

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

prva

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 ECTS

Broj sati (P+V+S)

(30+0+15)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje s koncepcijom poslovne logistike i razumijevanje funkcioniranja logističkih sustava i logističkih procesa u suvremenom menadžmentu.

Stjecanje temeljnih znanja o primjeni logistike u poslovnoj praksi i o donošenju logističkih odluka.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Razviti način razmišljanja o tokovima unutar sustava i između sustava (materijalna dobra, informacije i vrijednosti).

2.       Shvatiti i interpretirati logističku koncepciju u menadžmentu materijalnih dobara i informacija.

3.       Svladati temelje donošenja glavnih odluka o izgradnji logističkoga sustava i o logističkim tokovima u poduzeću (glavni modeli za donošenje odluka u logističkim podsustavima: izvršavanja narudžbi, upravljanja zalihama, upravljanja skladištem, upravljanja pakiranjem  i komisioniranjem,  upravljanja transportom).

4.      Shvatiti bit suradnje između sudionika u logističkom lancu i mogućnosti  rješenja integriranjem informacijskih sustava.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Pohađanje nastave  (predavanja) i aktivno sudjelovanje na seminarima (izrada pismenog seminarskog rada i rasprava o pojedinim prezentiranim primjerima ).

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-4

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-4

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-4

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati ako ne postigne minimalne bodove na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

Ø  Kolokvij 1 + Kolokvij 2 = konačna ocjena

Ø  Pismeni ispit + usmeni ispit = konačna ocjena

Kolokviji i pismeni dio ispita traju 60 minuta. Usmeni dio ispita možete trajati najdulje 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

1.      Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.

2.       Ballou, R. H.: Business Logistics Management, V Ed., Prentice Hall, 2003.

3.       Pfohl, H. Ch.: Logistiksysteme, VIII Aufl., Springer, Berlin, 2010.

4.       Segetlija, Z.: Distribucija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.

5.       Segetlija, Z.; Karić, M. (red.): Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, Zbornik radova XI.     međunarodnog znanstvenog skupa,  Ekonomski  fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo