Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Upravljanje opskrbnim lancem

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

I.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Predmet ima za cilj upoznati studente sa važnosti novog pristupa upravljanju opskrbnim lancem, novih odnosa i povezivanja dobavljača sirovina i gotovih proizvoda s kupcima i potrošačima, uz potporu novih tehnologija i inovativnih pristupa, te upravljanje uspješnošću procesa temeljeno na ključnim pokazateljima poslovanja

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Po odslušanom nastavnom predmetu student će moći:

1.        Identificirati ključne izazove koje proizlaze iz politike poduzeća te na koji se način odluke o proizvodima, cijenama, distribuciji, promocijskim i drugim politikama odražavaju na uspješnost poduzeća

2.        Razumjeti utjecaj globalne ekonomije na razvoj inovacija i novih tehnologija

3.        Usvojiti novi pristup prema važnosti i ulogama dobavljača u kreiranju ukupne organizacijske uspješnosti

4.        Poznavati mogućnosti primjena novih informacijsko komunikacijskih tehnologija u upravljanju opskrbnim lancima

5.        Analizirati moguća logistička rješenja za poduzeće

6.        Identificirati ključne pokazatelje poslovanja i  unapređivati opskrbne lance.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis.

Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad u okviru seminarske nastave.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminarska nastava

2,5

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarskoj nastavi

Evidencija prisutnosti studenata

Izrada  seminarskog rada te aktivnosti na seminarskoj nastavi

15

30

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

3,5

1-6

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

18

18

35

35

Završni ispit **

3,5

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

36

70

Ukupno:

6

     

51

100

**Završni ispit student mora polagati ukoliko nije zadovoljan postignutim bodovima na prethodnim periodičnim provjerama znanja te ukoliko nije položio jednu ili obje periodične provjere znanja.  Student ne može pristupiti usmenom dijelu završnog  ispita ukoliko na pismenom dijelu ispita nije ostvario prolaznu ocjenu.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kriteriji i način polaganja ispita:

  1. Periodične provjere znanja

Tijekom nastavnog procesa svaki je student dužan prisustvovati periodičnoj provjeri znanja.  Ukoliko student položi oba pisana dijela periodične provjere znanja te uspješno usmeno i pismeno predstavi i obrani seminarski rad, stječe uvjet za formiranje završne ocjene i nije dužan pristupiti ponovnoj provjeri znanja na ispitnom roku (redovnom ili izvanrednom ). Periodična provjera znanja traje pojedinačno do 45 minuta gdje student odgovara pisano na postavljena pitanja.

Seminarski rad student je dužan napisati sukladno uputama dobivenim od strane nastavnika te ga izložiti i obraniti pred ostalim studentima, koristeći suvremena pomagala u prezentaciji rada (računalo, projektor, prezenter, ppt prezentaciju).

  1. Pismeni i usmeni ispit

Studenti koji nisu zadovoljili periodične provjere znanja tijekom semestra pristupaju polaganju   ispita na redovitim ili izvanrednim ispitnim rokovima. Pismeni dio ispita traje 45 minuta, a usmeni dio ispita može trajati najduže do 30 minuta.

Broj ostvarenih bodova

Ocjena:

Do 50 bodova

Nedovoljan (1)

Od 51 do 65 bodova

Dovoljan (2)

Od 66 do 79 bodova

Dobar (3)

Od 80 do 89 bodova

Vrlo dobar (4)

Od 90 do 100 bodova

Izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

Ferišak. V.: Nabava: politika, strategija, organizacija, management, Zagreb, 2006.

Čerić, V.; Varga, M. (red.): Informacijska tehnologija u poslovanju, Element,

Zagreb, 2004

Segetlija, Z.; Lamza – Maronić, M. (red.): Suvremena logistika i distribucija u uvjetima globalizacije,

Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2004.

Pfohl, H. Chr. (Hrsg.): Supply Chain Management: Logistik plus?, Springer, 2000.

Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.

Lambert, M. Douglas  (2008): Supply Chain Management, Processec, Partnership, Performance, 3 rd edition, Supply Chain Management Institute

Mentzer, T. John (2001): Supply Chain Management, Sage Publications, Inc

Žibert: Strateška nabava, Mate, Zagreb, 2007.

Segetlija, Zdenko: Logistika u trgovini, EFOS, 2011

Vukšić, B., Hernaus T., Kovačić A.: Upravljanje poslovnim procesima, Školska knjiga, Zagreb, 2008

Lambert, M. Douglas  (2008): Supply Chain Management, Processec, Partnership, Performance, 3 rd edition, Supply Chain Management Institute

Mentzer, T. John (2001): Supply Chain Management, Sage Publications, Inc

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo