Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Upravljanje projektnim ciklusom

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij menadžmenta

Status kolegija

Izborni

Studijska godina

1.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Izborni nastavni kolegij osposobljavanja za pripreme i provedbe EU projekata za svrhu ima upoznati studente s načinom pripreme i provedbe EU projekata, te ih osposobiti za samostalan rad i rad u timu za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije i ostalih donatora.

Upravljanje projektnim ciklusom kao propisana metodologija za pripremu i provedbu projekata financiranih od strane Europske komisije (ali i nekih drugih donatora: Svjetske banke, Europske investicijske banke i slično) ima svoju terminologiju i svoja pravila. Studenti koji budu pohađali ovaj kolegij će naučiti opseg i sadržaj osnovnih pojmova: projekt, program,dionik, analiza dionika, analiza problema, analiza ciljeva, analiza strategija, potom matrica logičkog okvira,budget ili proračun, concept note ili projektni sažetak, full application form ili obrazac pune projektne prijave. Nadalje, studenti će naučiti kako se radi analiza dionika, kako se radi stablo problema i stablo ciljeva, te kako se obavlja analiza strategija. Osim toga, naučiti će kako se popunjavaju obrasci za prijavu na natječaj. U dijelu predavanja biti će im sve to izloženo i prezentirano na zamišljenom primjeru, a u dijelu seminara/radionica će izrađivati analizu dionika, stablo problema,stablo ciljeva, te analizu strategija na vlastitom primjeru. Potom će izraditi logičku matricu na svom primjeru, te postaviti podlogu za popunjavanje dokumenata/obrazaca projektne prijave (projektne prijave, logičke matrice i budgeta). Rad je zamišljen na paralelnom načelu: predavanja sa naglaskom na teoretski pristup i zadani/zamišljeni primjer, a seminari ili vježbe su zamišljene na praktičnom načelu rada na vlastitom primjeru svakog studenta. One ideje koje studenti razvijaju na satima seminara, imaju mogućnost koristiti za svoj pisani seminarski rad.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema pravilniku o studiranju.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Razumjeti povijest nastanka Europske unije i načela funkcioniranja

2.       Razumjeti osnovna načela regionalne politike i sustava financiranja Europske unije u okviru programa pretpristupne pomoći i kohezijske politike

3.       Razumjeti opseg i sadržaj osnovnih pojmova, te osnovnih pravila Upravljanja projektnim ciklusom

4.       Izraditi analizu dionika, stablo problema, stablo ciljeva, analizu strategija

5.       Popuniti logičku matricu

6.       Popuniti obrasce za prijavu projektnog prijedloga na natječaj

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 

1.5.    Obveze studenata

Studenti su dužni pohađati nastavu, najmanje 70% predavanja i najmanje 70% seminara kako bi dobili potpis.  Za izlazak na ispit je potrebno  pripremiti i obraniti vlastiti seminarski rad, koji će se temeljiti na vlastito odabranom  primjeru projektnog prijedloga.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminarska nastava

2,5

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarskoj nastavi

Evidencija prisutnosti studenata

Izrada i obrana seminarskog rada

0

9

0

20

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-6

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

21

21

40

40

Završni ispit **

2,5

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

42

80

Ukupno:

5

     

51

100

**Završni ispit student mora polagati ukoliko nije zadovoljan postignutim bodovima na prethodnim periodičnim provjerama znanja te ukoliko nije položio jednu ili obje periodične provjere znanja.  Student ne može pristupiti usmenom dijelu završnog  ispita ukoliko na pismenom dijelu ispita nije ostvario prolaznu ocjenu.

1.7.    Način polaganja i kriterij ocjenjivanja ispita

Studenti imaju mogućnost polaganja ispita na dva načina:

  1. Periodična provjera znanja (kolokvij), ukupno 2 kolokvija
  2. Pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit traje 45 minuta, a usmeni do 30 minuta.

Periodične provjere znanja (kolokvij)

Tijekom semestra svaki je student dužan prisustvovati periodičnoj provjeri znanja.  Ukoliko student položi oba pisana dijela periodične provjere znanja te uspješno usmeno i pismeno predstavi i obrani seminarski rad, stječe uvjet za formiranje završne ocjene i nije dužan pristupiti ponovnoj provjeri znanja na ispitnom roku (redovnom ili izvanrednom ). Periodična pisana provjera znanja traje pojedinačno do 45 minuta gdje student odgovara pisano na postavljena pitanja.

Seminarski rad student je dužan napisati sukladno uputama dobivenim od strane nastavnika te ga izložiti i obraniti pred ostalim studentima, koristeći suvremena pomagala u prezentaciji rada (računalo, projektor, prezenter, ppt prezentaciju).

Kriterij koji se primjenjuje za ocjenjivanje periodične provjere znanja je slijedeći:

Aktivnost

Max. broj bodova

Kolokvij

max. 40

Kolokvij

max. 40

Seminarski rad

max. 10

Prisustvo na predavanju/seminarima

max. 10

UKUPNO

max. 100

Pismeni i usmeni ispit

Studenti koji nisu zadovoljili periodične provjere znanja tijekom semestra pristupaju polaganju   ispita na redovitim ili izvanrednim ispitnim rokovima. Pismeni dio ispita traje 45 minuta, a usmeni dio ispita može trajati najduže do 30 minuta. Ispit obuhvaća cijelo gradivo.

Kriterij koji se primjenjuje  za ocjenjivanje pismenog i usmenog ispita je slijedeći:

Ocjena

% bodova (max. 100)

Dovoljan (2)

51-59

Dobar (3)

60-74

Vrlo dobar (4)

75-89

Izvrstan (5)

90-100

                                 UKUPNO:

 

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura:

1.                  „Priručnik o financijskoj suradnji i programima koje u Hrvatskoj podupire Europska unija“, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju Europske unije, Zagreb 2009.

2.                  Hodak-Mintas, Lj.: „Uvod u Europsku uniju“, Mate, Zagreb, 2004.

3.                  „Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom“, svezak 1, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju Europske unije, Zagreb 2008.

4.                  Forčić, G.; Novota, S.: „Uokvirite svoju ideju“, SMART, Rijeka, 2007.

Kvalitetaiuspješnostizvedbekolegijapratiti ćesekrozocjenjivanjenastavnikaisamogkolegijaodstranestudenatakoje ćeseprovoditinakrajukolegijaikoristitikaoizvorpovratneinformacijeodstudenataopoboljšanjukvalitetekolegija.Također, kvalitetaiuspješnostizvedbekolegijapratiti ćesekrozosposobljenoststudenatanakolegijimaukojimajepotrebnokoristitiznanjaivještinekojasusteklinaovomkolegiju.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo