Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Menadžersko odlučivanje

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

druga

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6 ETCS

Broj sati (P+V+S)

(35 P+15 S)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Kolegij omogućava studentima razumijevanje različitih metoda u rješavanju kompleksnih poslovnih problema odlučivanja. Svaka metoda je objašnjena u kontekstu stvarnog poslovnog problema. Naglasak je na interpretaciji i primjeni rezultata. Studenti se uče vještini primjene računalnih programa. 

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

 

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

-          Stjecanje znanja o teorijskim osnovama procesa poslovnog odlučivanja

-          Poznavanje različitih modela za donošenje odluka

-          Sposobnost za rješavanje konkretnih primjera iz poduzetničke prakse

-          Stjecanje znanja o procesu donošenja poslovnih odluka

-          Vještina brzog donošenja ispravnih poslovnih odluka

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada seminarskog rada, odnosno domaćeg uratka

 

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminari

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

3,5

1-5

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

-Kolokvij 1 +kolokvij 2= Konačna ocjena

-Pismeni ispit + usmeni ispit= Konačna ocjena

-Trajanje pismenog ispita jest 45 minuta, a usmeni do 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

-          Barković,D: Menadžersko odlučivanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2009.

-          Sikavica, P., Bebek, R., Skoko, H., Tipurić, D., Poslovno odlučivanje, informator, Zagreb 1999.

-          Bozerman, M.,Judgment in Manageriral Descision, Jphn Willey&Sons. Inc.New York,2005

1.9   Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo