Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Menadžment novog proizvoda

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

II.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je omogućiti  studentima potrebna znanja - teorijska i praktična za upoznavanje provođenja marketinških aktivnosti te područja upravljanja inovacijama koje su osnovni pokretač ekonomskog razvoja u svijetu, razumijevanje koncepata novog proizvoda u specifičnim kontekstima te primjenu novog proizvoda u  praksi.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

 

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon odslušanog kolegija student će:

1.         1. steći znanje o bitnim obilježjima inovacija i novog proizvoda,

2.         2. usvojiti metodu razvoja novih proizvoda/inovacija,

3.         3. steći znanje o mogućnosti primjene metoda i tehnika odluka za odabire koncepta novog proizvoda,

4.         4. usvojiti mogućnosti lansiranja proizvoda na tržište,

5.         5. naučiti sami modelirati i razvijati vlastite nove proizvode/inovacije

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis. Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminari

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja(ukoliko student ne položi prvi kolokvij)

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se može položiti putem dva kolokvija i usmenog ispita, te putem pismenog ispita i usmenog.

Trajanje pismenog ispita jest 45 minuta, a usmeni do 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

Prester, J.: Menadžment inovacija, MEP Zagreb, Zagreb, 2010.

Kotler, P., Keller, K. Upravljanje marketingom, 12.izdanje, MATE d.o.o, Zagreb, 2008.

Barković, D. Analitika novog proizvoda, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1998.

Crawford, C; Benedetto, A; New product management, McGraw – HillCollege, 2003.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo