Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Menadžment prometa

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

druga

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 ECTS

Broj sati (P+V+S)

(35+0+10)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje s koncepcijom menadžmenta u prometu i prometnoj infrastrukturi. Vezati menadžment sa osnovnim značajkama poslovne logistike i logističke djelatnosti i logističkog informacijskog sustava. Pozicionirati globalne procese i procese internacionalizacije u kontekstu aplikacije ICT na menadžment prometa.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

  1. Razviti mogućnost opisa i interpretacije suvremenih menadžerskih teorija.
  2. Znati pravilno interpretirati pojmove, strukturu i elemente transporta i prometa.
  3. Znati interpretirati strukturu prometa sa specifičnostima: željeznički, cestovni, zračni, riječni promet.
  4. Usvojiti prednosti i prilike klasičnih i suvremenih transportnih tehnologija.
  5. Interaktivnom nastavom pratiti mogućnosti razvoja prometa i prometne infrastrukture u kontekstu odnosa Republika Hrvatska kao nove članice Europske Unije i neminovnosti globalizacijskih procesa.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada seminarskog rada.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

Ø  Kolokviji + usmeni ispit = konačna ocjena

Ø  Pismeni ispit + usmeni ispit = konačna ocjena

Kolokviji i pismeni dio ispita traju 60 minuta. Usmeni dio ispita možete trajati najdulje 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

1.      Kulaš, A.: Menadžment prometa, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2012.

2.      Zelenika, R.: Prometni sustavi, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.

3.     Segetlija, Z.; Lamza-Maronić, Maja (red.):  Suvremena logistika i distribucija u 
uvjetima globalizacije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2004.

4.     Čekić,Š.; Bošnjak,I.: Menadžment u transportu i komunikacijama, Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Zagrebu, Sarajevo & Zagreb, 2000.

5.      Perić, T.: Menadžment u prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.

6.      Dokumenti, zakoni i podzakonski akti u svezi planiranja prometa i prostora, Zagreb, Narodne novine RH

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo