Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Studijski program

 Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

2 godina

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 ECTS

Broj sati (P+V+S)

35 P +10 S

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata sa osobitostima primjene marketinga u turizmu i ugostiteljstvu 

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

 

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Usvojiti osnovne pojmove koji proizlaze iz marketinga u turizmu

2.       steći znanja za upravljanje marketinškim aktivnostima u području turizma

3.       Usvojiti sposobnosti komuniciranja s turističkim tržištem

4.       Steći znanja o elementima marketing mixa u turizmu

5.       istražiti i analizirati konkretne primjere iz turizma iz prakse, te predložiti rješenja

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada seminarskog rada, odnosno domaćeg uratka.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminari

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

Kolokvij 1+ Kolokvij 2= Konačna ocjena

Pismeni ispit + usmeni ispit= Konačna ocjena

Trajanje pismenog ispita jest 45 minuta, a usmeni do 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

-Ružić,D, marketing turističkog ugostiteljstva  EFOS, Osijek 2005

-Ružić,D, upravljanje marketingom u ugostiteljstvu, EFOS, Osijek 1997

1.9   Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo