Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

POSLOVNI ENGLESKI  JEZIK IV

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

DRUGA  (2)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

25+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Okvirne teme u četvrtome semestru uključuju globalizaciju, međunarodnu trgovinu, poduzetništvo, inovacije, menadžment, računovodstvo, burze i bankarstvo. Studenti čitaju i interpretiraju specijalističke tekstove na stranom jeziku, te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Upisana prva  godina

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

-  razumjeti i objasniti na stranom jeziku osnovne pojmove vezane vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija;

- razumjeti i interpretirati specijalističke tekstove na stranom jeziku o navedenim temama koji potječu iz raznovrsnih izvora;

- prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na strani jezik u prikladnom i gramatički točnom obliku.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

1. Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (70 %) 

2. Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-3

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

3

1-3

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3

1-3

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu.

 Popis literature : Preporučena literatura:

1. Cotton, D., D. Falvey, S. Kent: Market Leader, Longman 2000.

2. Mascull, Bill: Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press
2000.

3. Oxford Interactive Study Dictionary of Business and Computing English
CD-ROM, OUP, 2000.

4. Strutt, P.: Longman Business English Usage, Longman 1992.

5. Časopisi: Financial Times, The Economist, Business Week, itd.

Njemački jezik:

1.Čičin- Šain Buljan, M.-Kosanović,J.-Štampalija, A.(2007): Poslovni njemački I, Mikrorad, Zagreb.

2.Uroić, M., Hurm, A.: Njemačko hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1994..

3.Medić, I.: Kleine Deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1992

4.Langenscheidts Großwörterbuch – Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin und München, 1993.

5.Hrvatsko-njemački poslovni rječnik po izboru

6.Lissok,Ch.(1991): Test dein Wirtschaftsdeutsch, Langenscheidt, Berlin und München.

7.Rodek, S.- Kosanović, J.(2004):Wirtschaftswörterbuch Deutsch-Kroatisch/Njemačko –hrvatski poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb.

8.Šamšalović, V(1995): Njemačko hrvatski rječnik, Colorprint, Zagreb.

9.Jakić, B.- Hurm, A.(1991): Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo