Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Računovodstvo

Studijski program

 Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

   obavezni                                  

Studijska godina

druga

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6 ECTS

Broj sati (P+V+S)

(35+15+10)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Predmet Računovodstvo, uz uvažavanje teorijskih,znanstvenih i praktičnih spoznaja, omogućuje studentima stvaranje profesionalnog mišljenja posebice kod korištenja i prezentiranja računovodstvenih informacija.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

 

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Steći temeljna znanja o računovodstvu i financijama.

2.       Razumijevanje računovodstvenih politika, te složene uloge i zadataka računovodstva u suvremenim poslovnim sustavima.

3.       Ovladavanje i razvoj vlastitog potencijala i kompetencija za računovodstvenu analizu i obavljanje računovodstvenih poslova na različitim organizacijskim razinama i u različitim poslovnim sustavima

4.       Upoznati se sa pojmovima porez na dohodak i porezom na dobit

5.       Steći temeljna znanja o vrsti i vođenju poslovnih knjiga propisanih Zakonom o računovodstvu

1.4   Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5   Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada seminarskog rada, odnosno domaćeg uratka.

1.6   Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja, vježbe i seminari

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

3,5

1-5

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7   Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

-Kolokvij 1 + Kolokvij 2= konačna ocjena

-Trajanje pismenog ispita jest 45 minuta, a usmeni do 30 minuta po studentu.

1.8    Popis literature

1. Proklin, P., Računovodstvo ( Povijest,načela,teorija,metoda i tehnika knjigovodstva ), udžbenik, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005.

2. Zakon o računovodstvu ,,N.N. 109/07,54/13

3. Računski plan za poduzetnike, RRif Zagreb, 2013

4. Međunarodni računovodstveni standardi, Narodne novine br. 47/95., 65/96.,39/97.,105/97.,3/99.,148/99.,i 2/2000

5. Deželjin Ja.,Džajić, Belak, Brkanić Skupina autora., RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA Knjiga I., VII. Izmjenjena i dopunjena naklada RRiF plus Zagreb, 2010

6. Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, Međunarodni računovodstveni standardi 2000., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2000.

7. Habek, M(2008) Međunarodni računovodstveni standardi RRif, Zagreb

           1.9  Komentari

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo