Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Upravljanje znanjem i inovacijama

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

druga

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 ECTS

Broj sati (P+V+S)

(30+15+0)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Kolegij daje saznanje o različitim inovativnim modelima i analitičkim tehnikama, te motivacijskim vještinama potrebnim za mogućnost povećanja efikasnosti poslovanja.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.      Steći temeljne koncepte upravljanja znanjem, inovacijama i tehnologijom.

2.      Usvojiti kulturološke sličnosti i različitosti u upravljanju znanjem.

3.      Steći znanja potrebna za stvaranje organizacije koja uči.

4.      Usvojiti tehnologije i dinamiku lanaca vrijednosti u poduzeću.

5.      Naučiti kako transferirati znanje.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada seminarskog rada, odnosno domaćeg uratka.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati ako ne postigne minimalne bodove na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

Ø  Kolokvij 1 + Kolokvij 2 = konačna ocjena

Ø  Pismeni ispit + usmeni ispit = konačna ocjena

Kolokviji i pismeni dio ispita traju 60 minuta. Usmeni dio ispita možete trajati najdulje 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

1.      Požega, Ž., Menadžment ljudskih resursa – Upravljanje ljudima i znanjem u poduzeću, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.

2.      Armstrong, M., “Kompletna menadžerska znanja – upravljanje ljudima i sobom”,  knjiga prva, MEP Consult, Zagreb, 2001.

3.      Certo, S. C., Certo, S. T., “Moderni menadžment“, deseto izdanje, Mate, Zagreb, 2008.

4.      Chapman, E. N., O'Neil S. L., “Vodstvo – osnovni koraci koje svaki menadžer treba znati“,  treće izdanje, Mate, ZSEM, Zagreb, 2003.

5.      North, K., “Upravljanje znanjem – vođenje poduzeća usmjereno prema znanju“,  treće izdanje, Naklada Slap, Zagreb, 2008.

6.      Senge, P. M., “Peta disciplina – principi i praksa učeće organizacije”,  Mozaik knjiga, Zagreb, 2001.

7.      West, M., “Uspješno poslovanje – tajne uspješnog upravljanja timom – kako voditi tim do inovativnosti, kreativnosti i uspjeha“,  Školska knjiga, Zagreb, 2005.

1.9.    Komentari

 

 

Raspored izlaganja seminara iz kolegija

Ispitna pitanja

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo