Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Ekonomika poduzeća

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                        

Studijska godina

1

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

35+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Pružiti studentima praktična i teoretska znanja o poslovanju poduzeća, posebice o troškovima, prihodima, financijskom rezultatu i poslovnom uspjehu poduzeća. Posebice je važno da studenti nauče razmišljati kao ekonomisti. Cilj je stjecanje elementarnih znanja o bitnim pojmovima s kojima se ekonomisti susreću u svakodnevnom poslovanju poduzeća, a koji su neophodna podloga za razumijevanje problematike koja se proučava u posebnim ekonomskim predmetima.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Poznavanje predmeta i metoda proučavanja u ekonomici poduzeća te stjecanje znanja o bitnim obilježjima poduzeća i načinu upravljanja u poduzeću.

2.       Osposobljenost za praćenje, analizu i kontrolu troškova proizvodnje.

3.       Elementarno poznavanje dinamike troškova i prihoda u poduzeću te poznavanje metoda izrade kalkulacije cijene koštanja.

4.       Elementarno poznavanje sadržaja obračuna poslovanja i mjerila uspješnosti.

5.       Stjecanje bitnih znanja o ekonomici resursa i ekonomici poslovnih funkcija te poznavanje mogućnosti primjene metoda i tehnika pripreme odluka za rješavanje kratkoročnih i dugoročnih problema u poslovanju poduzeća.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

1.6.    Praćenje[1] rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Periodična provjera znanja

4

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

60

100

Pismena provjera znanja*

4

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Pismeni ispit

60

100

Usmena provjera znanja**

4

1-5

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmena provjera znanja

0

10

Ukupno:

6

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja student pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

**Usmenom dijelu ispita pristupa student nakon provjere znanja te može povećati ocjenu ostvarenu na kolokviju ili provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita - do 60 min.

                                                       Usmeni dio ispita - do 30 min.

1.8.     Popis literature

Marijan Karić, Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet, Osijek 2007.

Marijan Karić, Mikroekonomika, Ekonomski fakultet, Osijek 2007.

Marijan Karić, Upravljanje troškovima, Ekonomski fakultet, Osijek 2008.

Ravlić, P. i drugi (1993) Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet u  Zagrebu

Ruža, F. i drugi (2002) Ekonomika poduzeća, Uvod u poslovnu ekonomiju, TIVA i FOI, Varaždin,

1.9.    Komentari

 


[1]  VAŽNO: Uzsvakiodnačinapraćenjaradastudenatatreba unijetiodgovarajućiudiouECTSbodovimapojedinihaktivnostitakodaukupnibrojECTSbodovaodgovarabodovnojvrijednostikolegija. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo