Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Informatika

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

1

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

35+10+10

1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je pružiti studentima osnovna znanja o informacijskoj tehnologiji, te naučiti studente ovladati osnovnim vještinama rukovanja računalima u svrhu stvaranja temelja za stjecanje specijaliziranih znanja potrebnih za upravljanje informacijama u poslovanju.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon odslušanog predavanja i vježbi te izrađenog seminara student će moći:

1.       definirati i razlikovati pojmove hardvera, softvera i komunikacijskih tehnologija,

2.       razlikovati vrste softvera i definirati osnovne funkcionalnosti operacijskih sustava i programa za uredsko poslovanje,

3.       definirati i objasniti rad umreženih računala te mrežne usluge

4.       objasniti pojam baze podataka, ekspertnih sustava i sustava za pomoć u odlučivanju

5.       primijeniti stečena znanja na praktičnom radu sa računalom u skupini alata za uredsko poslovanje

Specifične kompetencije razvijale bi se u okviru seminarskih radova i vježbi izradom projektnih zadataka prema preferencama studenata.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe) te izrada seminarskog rada

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave i pregledanog seminara

nakon uspješno položenog pismenog ispita i pregledanog seminara pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i zadataka na računalu

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Seminari

1

1-5

Izrada i izlaganje seminarskih radova

Usmena provjera

10

20

Periodična provjera znanja

3

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

50

70

Pismena provjera znanja*

3

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Pismeni ispit

50

80

Usmena provjera znanja**

1

1-5

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmena provjera znanja

0

10

Ukupno:

5

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja student pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

**Usmenom dijelu ispita pristupa student nakon provjere znanja te može povećati ocjenu ostvarenu na kolokviju ili provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe) te izrada seminarskog rada

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave i pregledanog seminara

nakon uspješno položenog pismenog ispita i pregledanog seminara pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i zadataka na računalu

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita - do 60 min.

                                                       Usmeni dio ispita - do 30 min.

1.8.     Popis literature

Skupina autora,(2011): ECDL 5.0 (Windows 7, Office 2010), Osnovni program - 7 modula Syllabus 5.0, PRO-MIL d.o.o., Varaždin

Čerić, V., Varga, M.(2004): Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb

Panian, Ž. (2009): Poslovna informatika za ekonomiste, Masmedia, Zagreb

1.9.    Komentari

 

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo