Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Matematika I

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

1

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

(30+15+0)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s temeljnim matematičkim znanjima, razviti logično mišljenje i zaključivanje, usvojiti matematičke metode, steći sposobnosti matematičkog oblikovanja i predočavanja problema kako bi pristupnici lakše razumjeli i rješavali probleme vezane za svoju djelatnost.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema pravilniku o studiranju

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

1.       definirati funkciju i analizom utvrditi vrstu funkcije

2.       objasniti svojstva funkcija

3.       opisati pojam derivacije funkcije

4.       primijeniti derivacije u proučavanju funkcija

5.       razlikovati metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi

6.       riješiti problemske situacije jednostavnog i složenog kamatnog računa

7.       primijeniti osnove potrošačkog kredita

8.       razlikovati dekurzivni i anticipativni obračun kamata

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe

 samostalni zadaci

1.5.    Obveze studenata

Sukladno pravilniku o studiranju

Redovito prisustvovanje na predavanjima i vježbama .  Aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-8

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

40

80

Usmeni

1

1-8

Samostalno rješavanje

Ispitivanje

10

15

Završni ispit**

3

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pismena provjera znanja

40

80

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Praćenje i bodovanje rada studenata kroz redovito prisustvovanje na predavanjima i vježbama, te izlasku na kolokvije i pismeni ispit. Konačna ocjena dodjeljuje se nakon provedenog usmenog ispitivanja koje može trajati najdulje do 30 minuta.

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura

1.       Z. Pavić: Matematika za inženjere 1, udžbenik sa zbirkom zadataka, E-sadržaji Strojarskog fakulteta u Slav. Brodu, Sveučilište u Osijeku 2008. (III i V poglavlje)

2.       M. Crnjac: Matematika za ekonomiste, skripta, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2001.

3.       M. Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski: Matematika, Osijek, 1996

4.       D. Jukić, R. Scitovski: Matematika 1,  Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek, Osijek, 2004.

5.       B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Danjar, Zagreb, 1995.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo