Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

MENADŽERSKI INFORMACIJSKI SUSTAVI

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                      

Studijska godina

I.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

35+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Usvajanjem spoznaja o mogućnostima i funkcioniranju informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerima studenti se osposobljavaju za definiranje informacijskih potreba i relevantnih informatičkih tehnologija. Također cilj kolegija je osposobiti studente da u određenoj mjeri mogu i sami modelirati informatička rješenja i razvijati vlastite aplikacije.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       usvojiti osnovne pojmove koji se vežu uz informacijske sustave

2.       spoznati ulogu i funkciju poslovnih informacijskih sustava u današnjem poslovanju poduzeća

3.       usvojiti osnovna znanja za korištenje poslovnih informacija

4.       naučiti sami kroz predavanja i vježbe prikazati praktičnu važnost poslovnih informacijskih sustava.

5.       steći temeljna znanja za upravljanje kvalitetom u razvoju poslovnih informacijskih sustava

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis. Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

3

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

3

1-6

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

   

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja. (ukoliko student ne položi prvi kolokvij)

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kriteriji i način polaganja ispita:

Ø  Pismeno i usmeno (ispitni rok)

Ø  Putem kolokvija (2 KOLOKVIJA) i usmeno

Kolokvij = 60% za prolaz

Ispit = 60% za prolaz

Pismeni dio ispita- esejska pitanja i nabrajanja (ukupno 10 pitanja). Kolokvij/pismeni dio ispita traje 45 minuta. Usmeni ispit traje maksimalno 30 minuta po studentu.

Bodovi

Ocjena

10

izvrstan

9

vrlo dobar

8

dobar

7

dobar

6

dovoljan

1.8.     Popis literature

Obvezna:

Panian Ž., Ćurko K.: Poslovni informacijski sustavi, element, Zagreb,2010.

Buble,M.: Menadžerske vještine, sinergija, Zagreb, 2010.

A   Dodatna:

Ćerić,V.; Varga,M.(urednici): IT u poslovanju, Element, Zagreb, 2005.

Lamza-Maronić, M.,Glavaš,J.: Poslovni informacijski sustavi – podloga suvremenom poslovanju, 2.Dopunjeno i izmjenjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek,2010. (e-udžbenik)

Sikavica,P.; Bahtijarević-Šiber.F.: Temelji menadžmenta, Mate, Zagreb, 2008.

 A  

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo