Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Organizacija poduzeća

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

I.                   

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

35+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Studenti dobivaju temeljna znanja i spoznaje o organizaciji poduzeća, ustroju i funkcioniranju organizacije te razumijevanje organizacijskih postavki. Kroz upoznavanje sa upravljanjem, rukovođenjem, oblicima i tipovima organizacija te poslovnim procesima u poduzeću, dobivaju kvalitetnu i stabilnu  podlogu za buduće uspješno ponašanje u poslovnom okruženju.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.         Nakon odslušanog kolegija student će moći:

2.         1. razumjeti organizaciju, smjerove i tendenciju razvoja i teorijske temelje organizacije

3.         2. poznavati temeljne tipove i oblike organizacija

4.         3. projektirati organizacijsku strukturu poduzeća i poslovne procese

5.         4. Analizirati upravljanje i rukovođenje poduzećem

6.         5. Objasniti povezanost informacija, komunikacija i organizacije te organizacijske kulture na temeljima etičnog poslovanja.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice   

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis.

Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad u okviru seminarske nastave.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminarska nastava

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarskoj nastavi

Evidencija prisutnosti studenata

Izrada i obrana seminarskog rada

0

9

0

20

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

3,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

21

21

40

40

Završni ispit **

3,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

42

80

Ukupno:

6

     

51

100

**Završni ispit student mora polagati ukoliko nije zadovoljan postignutim bodovima na prethodnim periodičnim provjerama znanja te ukoliko nije položio jednu ili obje periodične provjere znanja.  Student ne može pristupiti usmenom dijelu završnog  ispita ukoliko na pismenom dijelu ispita nije ostvario prolaznu ocjenu.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kriteriji i način polaganja ispita:

  1. Periodične provjere znanja

Tijekom semestra svaki je student dužan prisustvovati periodičnoj provjeri znanja.  Ukoliko student položi oba pisana dijela periodične provjere znanja te uspješno usmeno i pismeno predstavi i obrani seminarski rad, stječe uvjet za formiranje završne ocjene i nije dužan pristupiti ponovnoj provjeri znanja na ispitnom roku (redovnom ili izvanrednom ). Periodična provjera znanja traje pojedinačno do 45 minuta gdje student odgovara pisano na postavljena pitanja.

Seminarski rad student je dužan napisati sukladno uputama dobivenim od strane nastavnika te ga izložiti i obraniti pred ostalim studentima, koristeći suvremena pomagala u prezentaciji rada (računalo, projektor, prezenter, ppt prezentaciju).

  1. Pismeni i usmeni ispit

Studenti koji nisu zadovoljili periodične provjere znanja tijekom semestra pristupaju polaganju   ispita na redovitim ili izvanrednim ispitnim rokovima. Pismeni dio ispita traje 45 minuta, a usmeni dio ispita može trajati najduže do 30 minuta.

1.8.     Popis literature

  1. Žugaj, M., Šehanović, J., Cingula, M.: Organizacija, TIVA Tiskara Varaždin, Varaždin 2004.
  2. Turkalj, Ž.: Poslovna organizacija – praktikum, Ekonomski fakultetu u Osijeku, Osijek 2004.
  3. Sikavica, P.: Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
  4. Žugaj, M., Bojanić-Glavica, B., Brčić, R., Šehanović, J.: Organizacijska kultura, TIVA Tiskara Varaždin, Varaždin 2004.
  5. Sikavica, P., Novak, M.: Poslovna organizacija, Informator, Zagreb 1999.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo