Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

POSLOVNI ENGLESKI  JEZIK I

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

PRVA  (1)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

20+10+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je konsolidiranje postojećeg znanja te osiguranje znanja i vještina potrebnih za kolegij stranog jezika na veleučilišnom studiju.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Upisana prva  godina

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

-  razumijevanje i interpretacija izabranih tekstova na stranom jeziku;

- korištenje gramatičkih struktura u funkciji razumijevanja stručnih tekstova;

- razlikovanje i primjena različitih jezičnih registara (formalno/neformalno izražavanje);

- učinkovito korištenje rječnika i drugih priručnika;

- razumijevanje i upotreba stručnog vokabulara u ograničenom broju područja.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

1. Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (70 %) 

2. Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

2

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

3

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu.

 Popis literature : Preporučena literatura:

1. Konig, Lj,, Knežević, Karmen, Vujčić, Jasna: Colledge writing skills for busy students, A course for writingfor non-native speakers of English, Ekonomski fakultet u Osijeku, Studio HS internet d.o.o., Osijek, 2011

2. Cotton, D., D. Falvey, S. Kent: Market Leader, Longman 2000.

3. Mascull, Bill: Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2000.

4. Opći englesko-hrvatski rječnik. Preporučuje se: Bujas, Željko: Veliki englesko-hrvatski rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1999. Ili Filipović, Rudolf: Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb.

5. Radoš, Lj., M. Meler: Englesko-hrvatski rječnik nazivlja u marketingu, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2002.

6. :Longman Dictionary of Contemporary English 1995. (ili sličan jednojezični rječnik drugih izdavača: Oxford University Press, Cambridge University Press, Collins Cobuild, Macmillan)

7. Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP, Cambridge 2004.        Ili

8. Swan, M., C. Walter: The Good Grammar Book, OUP, Oxford 2001. (ili slična vježbenica iz gramatike drugih izdavača).

9. Brieger, N., S. Sweeney: Early Language of Business English, Prentice Hall 1997.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo