Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Statistika

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                     

Studijska godina

prva

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 ECTS

Broj sati (P+V+S)

(25+15+5)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Opće: ovladavanje teorijskim spoznajama, te vještinama izračunavanja statističkih parametara

Specifične: sposobnosti provođenja istraživačke zadaće na terenu, izračunavanje i tumačenje izračunatih statističkih pokazatelja.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Usvojiti osnovne statističke pojmove.

2.       Naučiti koristiti metode prikupljanja podataka.

3.       Naučiti faze rada statističkih metoda.

4.       Znati objasniti dobivene rezultate.

5.       Naučiti grafički prikazivati dobivene rezultate.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada seminarskog rada, odnosno domaćeg uratka.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati ako ne postigne minimalne bodove na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

Ø  Kolokvij 1 + Kolokvij 2 = konačna ocjena

Ø  Pismeni ispit + usmeni ispit = konačna ocjena

Kolokviji i pismeni dio ispita traju 60 minuta. Usmeni dio ispita možete trajati najdulje 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

1.      Šošić I. (2004). Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga.

2.      Šošić I., V. Serdar (2002). Uvod u statistiku. XII. izdanje. Zagreb: Školska knjiga.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo