Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Vanjskotrgovinsko poslovanje

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

I.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Kolegij je ustrojena na način da se student maksimalno upozna s operativnim tehnikama vanjskotrgovinskog poslovanja. Cilj kolegija jest da student  po završetku studija može samostalno obavljati operativne  poslove vezane uz vanjskotrgovinske transakcije.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

 

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.      Usvojiti osnovna znanja o institucijama međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava

2.      Usvojiti osnovna znanja o hrvatskom sustavu ekonomskih odnosa s inozemstvo

3.      Usvojiti osnovna znanja o načinima prodaje i specijaliziranim tržištima u vanjskoj trgovini

4.      Usvojiti osnovna znanja o poslovanju poduzeća u vanjskoj trgovini

5.      Usvojiti osnovna znanja o poslovanju Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske narodne banke i državnim inspektoratima za nadzor kakvoće proizvoda

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis. Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminari

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja. (ukoliko student ne položi prvi kolokvij)

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se može položiti putem dva kolokvija i usmenog ispita, te putem pismenog ispita i usmenog

Trajanje pismenog ispita jest 45 minuta, a usmeni do 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

Obvezna:

Matić, B., “Vanjskotrgovinsko poslovanje”,  Sinergija, Zagreb, 2004.

Bolfek B., Knežević S.: Međunarodna ekonomija, Veleučilište u Slavonskom Brodu, 2011.

A   Dodatna:

 A   Andrijanić, I., “Poslovanje u vanjskoj trgovini“, Mikrorad, Zagreb, 2005.

Gr  Grgić, M., Bilas,V., “Međunarodna ekonomija“, Lares plus, Zagreb, 2008.

      Matić, B., “Međunarodno poslovanje“, Sinergija, Zagreb, 2004.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo